TH
EN

เอกสาร

Knowledge Bank Project 2016

ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว THAI AIM 2018 (Thai Access to International Markets Competition)

จัดกระบวนทัพ SMEs ไทยสู่ภารตะ

แผนปฏิบัติการของ สสว.

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME

งบประมาณประจำปี

ติดตามและประเมินผล

แผนการส่งเสริม SME

แผนภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

สัมมนาและเชื่อมโยงธุรกิจ "เจาะตลาด แดนซามูไรไปกับ สสว."

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 1301
แฟกซ์ 0-2273-8850

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)