TH
EN

ติดตามและประเมินผล


PDF
รายงานการประเมินผลการส่งเสริม MSME ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2566

0.37 MB

64
PDF
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ปี 2565 (On-Going)

9,055.46 MB

287
PDF
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ปี 2564 (Post-Evaluation)

19,097.07 MB

84
PDF
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ปี 2564 (On-Going)

14,014.30 MB

188
PDF
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ปี 2563 (Post Evaluation)

13,203.13 MB

96
PDF
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ปี 2563 (On-Going)

21,191.65 MB

191
PDF
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ปี 2562 (Post Evaluation)

15,652.18 MB

100
PDF
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ปี 2562 (On-Going)

6,604.27 MB

163
PDF
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ปี 2561

7,353.62 MB

114
PDF
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ปี 2560 - 2561

15,601.84 MB

241
PDF
บทสรุปผู้บริหาร ปี 2560

1,182.88 MB

254
PDF
บทสรุปผู้บริหาร ปี 2559

1,408.82 MB

101
PDF
รายงานการประเมินผลแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) และแผนการส่งเสริม SME พ.ศ.2564-2565

3.55 MB

25
PDF
Infographic สรุปภาพรวมการประเมินผลฯ

1.52 MB

22
PDF
ที่ดำเนินการประมวลผลในปีงบประมาณ ปี 2566

7.33 MB

29
PDF
ที่ดำเนินการประมวลผลในปีงบประมาณ ปี 2565

4,791.54 MB

176
PDF
ที่ดำเนินการประมวลผลในปีงบประมาณ ปี 2564

7,528.52 MB

145
PDF
บทสรุปผู้บริหาร-การประเมินผลมาตรการส่งเสริม SME ตามนโยบายรัฐบาล ปี 57-59

1,000.88 MB

100
PDF
รายงานการประเมินผลมาตรการส่งเสริม SME ตามนโยบายรัฐบาล ปี 57-59

3,839.41 MB

107
PDF
Mini Bulletin-มาตรการส่งเสริม SME

333.14 MB

66
PDF
Infographic มาตรการส่งเสริม SME

3,766.18 MB

104
PDF
บทสรุปผู้บริหาร-การประเมินผลแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559)

1,157.51 MB

155
PDF
รายงานการประเมินผลแผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559)

10,698.97 MB

177
PDF
Infographic ประเมินแผนส่งเสริม SME

6,239.37 MB

152
PDF
minibulletin-ประเมินแผนการส่งเสริม SME

187.79 MB

83
PDF
รายงานผลงานศึกษาพัฒนากลไกการติดตามและประเมินผล MSME ของประเทศ

3.20 MB

25


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 1301
แฟกซ์ 0-2273-8850

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)