TH
EN

เกี่ยวกับเรา

มาตรการป้องกันการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567

การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่...) พ.ศ....

หน่วยงานในเครือข่าย

คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กฎหมาย/กฎกระทรวง สสว.

ผลการดำเนินงานของ สสว.

รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 1301
แฟกซ์ 0-2273-8850

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)