TH
EN

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME


PDF

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2567

245.84 MB

1057
PDF

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2566

417.85 MB

790
PDF

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2564 - 2565

192.77 MB

239
PDF

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2562 - 2564

247.39 MB

1318
PDF

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2555 - 2559

157.76 MB

164
PDF

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2553 - 2554

206.89 MB

22
PDF

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2560 - 2561

303.24 MB

508
PDF

แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2547 - 2549

743.81 MB

30


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 1301
แฟกซ์ 0-2273-8850

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)