TH
EN

แผนปฏิบัติการของ สสว.


PDF

โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน

61.09 MB

292
PDF
แผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2567-2570 และประจำปี 2567

6.61 MB

55
PDF
แผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2567-2570 และประจำปี 2567 (เบื้องต้น)

6.76 MB

242
PDF
แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจำปี 2566

6.30 MB

46
PDF
แผนปฏิบัติการของ สสว. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับทบทวน)

4.42 MB

15
PDF
แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจำปี 2565 (ฉบับปรับปรุง)

5.78 MB

8
PDF
แผนการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2565

0.93 MB

14
PDF
ภาพรวมแผนปฏิบัติการ สสว. ฉบับทบทวนปี 2564-2565

1,008.07 MB

274
PDF
การจัดทำแผนปฏิบัติการ สสว. ฉบับทบทวนปี 2564-2565

2,023.81 MB

207
PDF
แผนการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2564

132.08 MB

363
PDF
ภาพรวมยุทธศาสตร์ ปี 2563 - 2565

7,243.32 MB

214
PDF
แผนปฏิบัติการ/แผนการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2563

265.56 MB

330
PDF
ภาพรวมยุทธศาสตร์ ปี 2562 - 2564

490.83 MB

208
PDF
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 - 2564

1,485.85 MB

168
PDF
แผนปฏิบัติการ/แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562

335.21 MB

284
PDF
ภาพรวมยุทธศาสตร์ ปี 2561-2564

1,015.06 MB

178
PDF
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561-2564

2,105.13 MB

153
PDF
แผนปฏิบัติการ/แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561

350.00 MB

220
PDF
ภาพรวมยุทธศาสตร์ปี 2560-2564

834.53 MB

100
PDF
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2564

8,864.15 MB

100
PDF
แผนปฏิบัติการ/แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560

0.19 MB

7
PDF
ภาพรวมยุทธศาสตร์ปี 2557-2559

0.41 MB

6
PDF
แผนปฏิบัติการ/แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559

0.16 MB

4
PDF
แผนปฏิบัติการ-แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2558

0.15 MB

4
PDF
แผนการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนหมุนเวียน ปี 2558

0.10 MB

4
PDF
ภาพรวมยุทธศาสตร์ปี 2557-2559

0.20 MB

6
PDF
แผนปฎิบัติการ/ แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557

0.31 MB

5
PDF
แผนการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนหมุนเวียน ปี 2557

0.42 MB

4
PDF
แผนปฏิบัติการประจำปี 2556

0.14 MB

4
PDF
แผนการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนหมุนเวียน ปี 2556

0.56 MB

4
PDF
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ปี 2555-2559

0.14 MB

4
PDF
แผนปฏิบัติการประจำปี 2555

0.19 MB

4
PDF
แผนการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนหมุนเวียน ปี 2555

0.36 MB

3
PDF
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ปี 2554

0.13 MB

3
PDF
แผนการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนหมุนเวียน ปี 2554

0.12 MB

3


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 1301
แฟกซ์ 0-2273-8850

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)