TH
EN

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

PDF
17/05/67 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างงานพัฒนาและปรับปรุงระบบ SME One ID (ระยะที่ 2)

0.13 MB

2
PDF
20/03/67 ประกาศยกเลิกการจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2567

0.12 MB

37
PDF
19/03/67 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแม่ข่ายของสำนักงานฯ

0.13 MB

42
PDF
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

0.29 MB

16
PDF
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

0.22 MB

15
PDF
เดือนเมษายน 2567

0.03 MB

3
PDF
30/04/67 ซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งเพื่อใช้งานใน Data Center พร้อมจัดทำห้อง Data Center

16.39 MB

9
PDF
04/03/67 จ้างงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ MSME

9.51 MB

26
PDF
07/02/67 ประกวดราคาจ้างงานดำเนินกิจกรรมพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านการขยายช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ MSME

8.64 MB

27

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 1301
แฟกซ์ 0-2273-8850

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)