TH
EN

เอกสาร

ประกาศเชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจ และเชิญชวน SME ยื่นขอรับความช่วยเหลือ อุดหนุน จากเงินกองทุนฯ ผ่านผู้ให้บริการทางธุรกิจ (ฉบับที่ 2)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทำสัญญารับเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านผู้ให้บริการทางธุรกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service)

ประกาศเชิญชวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ อุดหนุน จากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านผู้ให้บริการทางธุรกิจฯ ปีงบประมาณ 2567

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยร่วมดำเนินงานเพื่อดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน (ฉบับที่ 3)

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยร่วมดำเนินงานเพื่อดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน (ฉบับที่ 2)

ประกาศแจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS และเร่งรัดการจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอเบิกจ่ายเงินตามสัญญารับเงินอุดหนุน

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยร่วมดำเนินงานเพื่อดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2566 ไปพลางก่อน

ประกาศเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ที่ไม่มีงบประมาณดำเนินการและมิได้มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมฯ ประจำปี 2567 มายื่นข้อเสนอโครงการที่เป็นการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประกาศเชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2566 ไปพลางก่อน

ประกาศเชิญชวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ อุดหนุน จากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านผู้ให้บริการทางธุรกิจฯ ปีงบประมาณ 2567

ประกาศเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ที่ไม่มีงบประมาณดำเนินการและมิได้มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมฯ ประจำปี 2567 มายื่นข้อเสนอโครงการที่เป็นการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประกาศเชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการฯ ปีงบประมาณ 2565 ที่ขยายระยะเวลาการดำเนินงาน และปีงบประมาณ 2566

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 1301
แฟกซ์ 0-2273-8850

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)