กรุณารอสักครู่
 

คณะกรรมการส่งเสริมฯ

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะกิจ) ที่ 9/58

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะกิจ) ที่ 9/58

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)

 • 1. นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ

 • 2. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
  รองประธานกรรมการ

 • 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

 • 8. ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ

 • 11. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ

 • 14. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ

 • 17. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

 • 20. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการ

 • 23. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการ

 • 26. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรรมการและเลขานุการ

 • 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รองประธานกรรมการ

 • 6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ

 • 9. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ

 • 12. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

 • 15. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ

 • 18. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ

 • 21. ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรรมการ

 • 24. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ

 • 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการ

 • 7. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

 • 10. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

 • 13. ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ

 • 16. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ

 • 19. อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ

 • 22. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ

 • 25. ประธานสมาคมธนาคารไทย กรรมการ

 • หมายเหตุ ลำดับที่ 2 แต่งตั้งตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 35/2558

  คณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานอนุกรรมการ

 • 4. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อนุกรรมการ

 • 7. ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ