กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงสร้างการส่งออกและนำเข้าของ SME

โครงสร้างการส่งออกและนำเข้าของ SME


การส่งออกของประเทศในเดือนกันยายน 2565 มีมูลค่า 24.92 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ขยายตัวร้อยละ 7.83 ในขณะที่การส่งออกของ SME และ Micro
มีมูลค่า 3.25 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.07
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)

1. มูลค่านำเข้า - ส่งออก SME

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

2. สถิติข้อมูลการเปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้า - ส่งออกของ SME

3. มูลค่านำเข้า - ส่งออก
ตามกลุ่มสินค้ากระทรวงพาณิชย์

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

4. มูลค่านำเข้า - ส่งออก
ตามกลุ่มสินค้าธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

5. มูลค่านำเข้า - ส่งออก
การค้าชายแดน

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

6. มูลค่าการส่งออก
แยกตาม ตลาดหลัก ตลาดรอง ตลาดอื่น

มูลค่าการส่งออกของ SME