กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงสร้างการกระจายรายได้ SME

โครงสร้างการกระจายรายได้ SME


มีผู้ประกอบการ SME และ Micro ส่งงบการเงินปี 2564
จำนวน 592,132 ราย

1. งบการเงิน 

2. ข้อมูลรายได้ของบุคคลธรรมดา

3. ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินตามผลประกอบการธุรกิจ