กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ภาพรวม SME แยกรายจังหวัด หรืออุตสาหกรรม

ภาพรวม SME แยกรายจังหวัด หรืออุตสาหกรรม

1. สถิติข้อมูลผู้ประกอบการ SME ในแต่ละพื้นที่จังหวัด 

2. สถิติข้อมูลผู้ประกอบการ SME ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม (TSIC)

3. สถิติข้อมูลการจัดอันดับจำนวนผู้ประกอบการและการจ้างงานของ SME

4. สถิติข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มขึ้น/ลดลง ของจำนวนการจ้างงาน SME