กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ประวัติสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ภารกิจตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประวัติสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.

ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบด้วย

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมทั้งกำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย บริหารงาน ควบคุม กำกับดูแลและรับผิดชอบในกิจการของ สสว. โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน กรรมการและ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกรรมการและเลขานุการ

สสว. เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่บางส่วนบริเวณ ชั้น 2
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ต่อมา สสว. ย้ายสถานที่ทำการมาอยู่
ณ อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2544 จนถึงปัจจุบัน

ประธาน
กรรมการส่งเสริม

นายเศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี
(22 ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน)
นายเศรษฐา ทวีสิน
นายภูมิธรรม เวชยชัย
นายภูมิธรรม เวชยชัย
รองนายกรัฐมนตรี (3 ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
(16 ก.ค. 2563 - 21 สค. 2566)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี (30 ก.ค. 2562 - 16 ก.ค. 2563)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(เฉพาะกิจ)
นายกรัฐมนตรี
(27 ก.พ. 2558 - 29 ก.ค. 2562)
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(10 มิ.ย. 2557 - 26 ก.พ. 2558)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
รองนายกรัฐมนตรี (2 ก.ค. 2556 - มิ.ย. 2557)
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
รองนายกรัฐมนตรี
(ก.ย. 2554 - 1 ก.ค. 2556)
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี
รองนายกรัฐมนตรี (ม.ค. 2553 - ส.ค. 2554)
นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
รองนายกรัฐมนตรี
(ธ.ค. 2551 - ม.ค.2553)
นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
นายโอฬาร ไชยประวัติ
นายโอฬาร ไชยประวัติ
รองนายกรัฐมนตรี (ต.ค. 2551 - ธ.ค. 2551)
นายสหัส บัณฑิตกุล
รองนายกรัฐมนตรี
(ก.ย. 2551 - ต.ค. 2551)
นายสหัส บัณฑิตกุล
นายสุวิทย์ คุณกิตติ
นายสุวิทย์ คุณกิตติ
รองนายกรัฐมนตรี (ต.ค. 2551 - ธ.ค. 2551)
นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี
(ต.ค. 2549 - ม.ค. 2551)
นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รองนายกรัฐมนตรี (ส.ค. 2548 - ก.ย. 2549)
นายพินิจ จารุสมบัติ
รองนายกรัฐมนตรี
(ต.ค. 2547 - มี.ค. 2548)
นายพินิจ จารุสมบัติ
ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ
ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ
รองนายกรัฐมนตรี (มี.ค. 2547 - ต.ค. 2547)
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี
(ก.พ. 2546 - มี.ค. 2547)
(ต.ค. 2544 - ต.ค. 2545)
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช
นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช
รองนายกรัฐมนตรี (ต.ค. 2545 - ก.พ. 2546)
นายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
(พ.ย. 2540 - พ.ย. 2543)
นายชวน หลีกภัย

ประธาน
กรรมการบริหาร

นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
ประธานกรรมการบริหารสำนักงาน
แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ครั้งที่ 3/2565
(วันที่ 23 ก.ย. 2565 - 25 ต.ค. 2566)
นายมงคล ลีลาธรรม
( 8 ก.ค. 2563 - 22 ก.ย. 2565 )
นายมงคล ลีลาธรรม
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(1 ต.ค. 2552 - ส.ค. 2557)
(ต.ค. 2552 - ส.ค. 2557)
นายดำริ สุโขธนัง
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ต.ค. 2551 - ก.ย. 2552)
(21 ม.ค. 2547- ก.ย. 2547)
นายดำริ สุโขธนัง
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ต.ค. 2547 / มี.ค. 2550)
นายมนู เลียวไพโรจน์
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ต.ค. 2544 / ม.ค. 2547)
นายมนู เลียวไพโรจน์

ผู้อำนวยการ
สสว.

นายวีระพงศ์ มาลัย
ผู้อำนวยการ
13 พ.ค.2563 - ปัจจุบัน
นายวีระพงศ์  มาลัย
นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ
นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ
รักษาการแทน ผอ.สสว.
1 พ.ย. 2562 - 12 พ.ค. 2563
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
11 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค.2562
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
นางสาลินี วังตาล
นางสาลินี วังตาล
ผู้อำนวยการ
21 ก.ย. 2558 - 21 ก.ย. 2560
นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
21 ก.ค. 2557 - 20 ก.ย. 2558
นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ
นายปฏิมา จีระแพทย์
นายปฏิมา จีระแพทย์
ผู้อำนวยการ
1 พ.ย. 2556 - 21 ก.ค. 2557
นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
พ.ค. 2555 - ต.ค. 2556
นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
นายยุทธศักดิ์ สุภสร
นายยุทธศักดิ์ สุภสร
ผู้อำนวยการ
ต.ค. 2552 - พ.ค. 2555
นายภักดิ์ ทองส้ม
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
มิ.ย. 2551 - ก.ย. 2552
นายภักดิ์ ทองส้ม
นางจิตราภรณ์ เตชาชาญ
นางจิตราภรณ์ เตชาชาญ
ผู้อำนวยการ
มิ.ย. 2547 - มิ.ย. 2551
นายวิวัฒน์ วินิจฉัยกุล
ผู้อำนวยการ
พ.ย. 2544 - ม.ค. 2547
นายวิวัฒน์ วินิจฉัยกุล