กรุณารอสักครู่
 

สถิติ SME และ Dashboard

โครงสร้างธุรกิจ SME


จำนวนผู้ประกอบการ SME และ Micro ปี 2561
มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,070,177 ราย
โดยเป็นผู้ประกอบการรายย่อย (ไมโคร) 86.14%

1. สถิติข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการ

2. สถิติจำนวนการจ้างงาน

3. สถิติจำนวนผู้ประกอบการใหม่ (EARLY STAGE)

โครงสร้างการกระจายรายได้ SME


ในปี 2560
มีผู้ประกอบการนิติบุคคลส่งงบการเงิน จำนวน 448,867 ราย
มีรายได้เฉลี่ย 74.789 ล้านบาท
ในส่วนของ SME และ Micro
มีผู้ที่ส่งงบการเงิน จำนวน 438,321 ราย
มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 18.162 ล้านบาท

1. งบการเงิน

2. สถิติข้อมูลรายได้ของบุคคลธรรมดา

3. สถิติข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินตามผลประกอบการธุรกิจ

โครงสร้างการส่งออกและนำเข้าของ SME


การส่งออกของ SME และ Micro เดือนมกราคม 2563 โตขึ้น 4.99%

1. สถิติมูลค่านำเข้า - ส่งออก SME

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

2. สถิติมูลค่านำเข้า - ส่งออก
ตามกลุ่มสินค้ากระทรวงพาณิชย์

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

3. สถิติมูลค่านำเข้า - ส่งออก
ตามกลุ่มสินค้าธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

4. สถิติมูลค่านำเข้า - ส่งออก
การค้าชายแดน

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

5. สถิติมูลค่าการส่งออก
แยกตาม ตลาดหลัก ตลาดรอง ตลาดอื่น

มูลค่าการส่งออกของ SME

6. สถานการณ์การนำเข้าประเทศคู่ค้าของไทย