กรุณารอสักครู่
TH EN
 

Dashboard SME Big Data

..

วิธีการใช้งาน Dashboard

ภาพรวม SME แยกรายจังหวัด หรืออุตสาหกรรม

โครงสร้างธุรกิจ SME


จำนวนผู้ประกอบการ SME และ Micro ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2564

โครงสร้างการกระจายรายได้ SME


มีผู้ประกอบการ SME และ Micro ส่งงบการเงินปี 2564
จำนวน 592,132 ราย

โครงสร้างการส่งออกและนำเข้าของ SME


การส่งออกของประเทศตลอดปี 2565 มีมูลค่า 287.07 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.54 จากปี 2564
ในขณะที่การส่งออกของ SME และ Micro มีมูลค่า 30.51
ลดลงร้อยละ 6.00 เมื่อเทียบกับปี 2564

ชุดข้อมูลของ สสว. (Open Data)


ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
(Open Government Data)

บทวิเคราะห์/รายงานสถานการณ์ SME 


บทวิเคราะห์/รายงานสถานการณ์ SME รายเดือน