กรุณารอสักครู่
 

สถิติ SME และ Dashboard

.
.

ตามนิยามเดิม
จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามนิยามเดิม
การจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามนิยามเดิม
ตามนิยามใหม่
จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามนิยามใหม่
การจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามนิยามใหม่

.
.

ที่มา : ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ