กรุณารอสักครู่
TH EN
 

Dashboard SME Big Data

โครงสร้างธุรกิจ SME


จำนวนผู้ประกอบการ SME และ Micro ปี 2562
มีจำนวน 3,105,096 ราย เพิ่มขึ้น 1.12% จากปีก่อน
โดยเป็นผู้ประกอบการรายย่อย (ไมโคร) ร้อยละ 84.79

1. sme ในพื้นที่ๆได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

2. ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการ

3. จำนวนการจ้างงาน

4. จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (EARLY STAGE)

โครงสร้างการกระจายรายได้ SME


มีผู้ประกอบการ SME และ Micro ส่งงบการเงินปี 2561
จำนวน 524,117 ราย มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15.824 ล้านบาท

1. งบการเงิน

2. ข้อมูลรายได้ของบุคคลธรรมดา

3. ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงินตามผลประกอบการธุรกิจ

โครงสร้างการส่งออกและนำเข้าของ SME


การส่งออกของประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ 64 มีมูลค่า 20.22 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.60 ในขณะที่การส่งออกของ SME และ Micro
มีมูลค่า 2.43 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.64
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)

1. มูลค่านำเข้า - ส่งออก SME

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

2. มูลค่านำเข้า - ส่งออก
ตามกลุ่มสินค้ากระทรวงพาณิชย์

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

3. มูลค่านำเข้า - ส่งออก
ตามกลุ่มสินค้าธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

4. มูลค่านำเข้า - ส่งออก
การค้าชายแดน

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

5. มูลค่าการส่งออก
แยกตาม ตลาดหลัก ตลาดรอง ตลาดอื่น

มูลค่าการส่งออกของ SME

6. สถานการณ์การนำเข้าประเทศคู่ค้าของไทย