กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS)

ที่อยู่ "ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)"

ภาคเหนือ

ลำดับ ศูนย์ โทรศัพท์ / อีเมล์ศูนย์ ที่อยู่
1. เชียงราย โทร : 053-177-371
โทร : 064-301-6905
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100
2. เชียงใหม่ โทร : 053-112-262
โทร : 064-301-6906
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
3. นครสวรรค์ โทร : 064-301-6927 ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1 (ติดห้องหอการค้าจังหวัด) ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
4. พิษณุโลก โทร : 055-906-295
โทร : 064-301-6907
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 (อาคารหลังเก่า) ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
5. แพร่ โทร : 064-182-9802
โทร : 081-695-3321
ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น2 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
6. ลำพูน โทร : 064-182-9801
โทร : 089-979-9827
ศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 1
ศูนย์อาเซียน ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลาง

ลำดับ ศูนย์ โทรศัพท์ / อีเมล์ศูนย์ ที่อยู่
1. กทม. 1 โทร : 02-298-3000
โทร : 063-902-9361
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น G ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2. กทม. 2 โทร : 02-279-5772
โทร : 063-902-9362
ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
3. นนทบุรี โทร : 02-157-1711
โทร : 063-902-9363
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 1 และชั้น 5 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
4. สุพรรณบุรี โทร : 035-440-350
โทร : 063-902-9365
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 4 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
5. พระนครศรีอยุธยา โทร : 035-246-323
โทร : 063-902-9364
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
6. ลพบุรี โทร : 036-770-267
โทร : 064-301-6915
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (ห้องไกล่เกลี่ย ชั้น 4) ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
7. สมุทรปราการ โทร : 02-395-1652
โทร : 064-301-6916
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
8. นครปฐม โทร : 064-301-6920
โทร : 081-818-0477
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 (ห้องไกล่เกลี่ย)
99 หมู่ 6 ถ.บางเตย-ดอนยายหอม ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
9. สมุทรสาคร โทร : 064-182-9808
โทร : 086-537-6344
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 3 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
10. สระบุรี โทร : 064-182-9807
โทร : 083-095-0734
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 3 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
11. ปทุมธานี โทร : 064-182-9805
โทร : 089-660-2811
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ถนนปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ภาคตะวันออก

ลำดับ ศูนย์ โทรศัพท์ / อีเมล์ศูนย์ ที่อยู่
1. ฉะเทริงเทรา โทร : 064-301-6923 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
2. ตราด โทร : 039-510-817
โทร : 063-902-9369
ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 3 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ถ.ราษฎร์นิยม ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
3. ชลบุรี โทร : 064-301-6924 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 9
เลขที่ 67 ชั้น 6 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
4. จันทบุรี โทร : 064-301-6919 โทร : 089-1238391 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
5. ปราจีนบุรี โทร : 064-182-9809
โทร : 089-441-1165
ศาลากลางจังหวัดปราจีน ห้องสื่อสาร ชั้น 4 ต.ไม้เค็ค อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
6. สระแก้ว โทร : 037-425-199
โทร : 063-902-9370
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

ภาคตะวันตก

ลำดับ ศูนย์ โทรศัพท์ / อีเมล์ศูนย์ ที่อยู่
1. ตาก โทร : 055-508-924
โทร : 063-902-9368
สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ชั้น 3 ถ.สายเอเชีย (แม่สอด-ริมเมย)
เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
2. ราชบุรี โทร : 064-182-9806
โทร : 090-895-2647
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 2 จ.ราชบุรี 70000
3. กาญจนบุรี โทร : 064-301-6921
โทร : 098-512-9218
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (หลังใหม่)
ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 (ห้องไกล่เกลี่ย) ต.ปากแพรก ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
4. เพชรบุรี โทร : 064-301-6925
โทร : 081-939-0707
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)
สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชั้น 2 ถ.ราชเทวี ต.คลองกระแชง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000

ภาคใต้

ลำดับ ศูนย์ โทรศัพท์ / อีเมล์ศูนย์ ที่อยู่
1. สงชลา โทร : 074-212-529
โทร : 063-902-9373
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
เลขที่ 165 ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
2. ภูเก็ต โทร : 076-540-500
โทร : 064-301-6917
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1
อาคารคอซิมบี้ เลขที่ 5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
3. ปัตตานี โทร : 073-330-889
โทร : 064-301-6918
ตลาดกลางเกษตรและห้องเย็นจังหวัดปัตตานี
เลขที่ 99/9 หมู่ 6 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
4. สุราษฎร์ธานี โทร : 064-301-6926
โทร : 081-835-7398
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(อาคารจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์)
เลขที่ 156/7 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ ศูนย์ โทรศัพท์ / อีเมล์ศูนย์ ที่อยู่
1. มุกดาหาร โทร : 042-620-857
โทร : 063-902-9371
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ถ.วิวิธสุธการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร 49000
2. หนองคาย โทร : 042-411-703
โทร : 063-902-9372
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ถ.มิตรภาพหนองคาย – อุดรธานี ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
3. สกลนคร โทร : 042-712-707
โทร : 064-301-6908
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อาคารหลังเก่า ชั้น 1 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
4. ขอนแก่น โทร : 043-235-995
โทร : 064-301-6909
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อาคารหลังเก่า ชั้น 3 ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
5. นครราชสีมา โทร : 044-341-179
โทร : 064-301-6913
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ดารงธรรม ชั้น 1 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000
6. อุดรธานี โทร : 044-341-179
โทร : 064-301-6913
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 6 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
7. บุรีรัมย์ โทร : 044-666-561
โทร : 064-301-6912
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
8. อุบลราชธานี โทร : 045-344-645
โทร : 064-301-6910
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
9. นครพนม โทร : 064-182-9803
โทร : 080-477-2255
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
10. ร้อยเอ็ด โทร : 064-182-9804
โทร : 093-5591114
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ดำรงธรรม (ส่วนหน้า) ชั้น 1 จ.ร้อยเอ็ด 45000