กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ผู้บริหาร สสว. : Executives

ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม


นาย วีระพงศ์ มาลัย
Mr. Veerapong Malai

ผู้อำนวยการสำนักงาน
Director General
 02-298-3002
 veerapong@sme.go.th

นายชัยพร ชยานุรักษ์
Mr. Chaiporn Chayanuruk

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director General 
 02-298-3010

 chaiporn@sme.go.th

นางสาว วิมลกานต์ โกสุมาศ
Miss Wimonkan Kosumas

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director General 
 02-298-3014

 wimonkan@sme.go.th

นายอัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ
Mr. Akkarabhong Srisupandit

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director General 
 02-298-3005

 akkarabhong@sme.go.th

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
Mr. Chawan Svasti-xuto

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director General
 02-298-3065
 chawan@sme.go.th  

นางสาวอิสรา ภูมาศ
Miss Isra Phoomas

ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน
Executive Advisor
 02-298-3019
 isra@sme.go.th

นางสาวปณิตา ชินวัตร
Miss Panita Shinawatra

ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน
Executive Advisor
 02-298-3173
 panita@sme.go.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
และผู้อำนวยการฝ่าย

      

นางสุทธิกานต์ มาสำราญ
Mrs. Sutthikan Masamran

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
Assistance Director
 02-298-3192
 sutthikan@sme.go.th

นายนิมิตร วงศ์จันทร์
Mr. Nimitr Wongjun

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
Assistance Director
 02-298-3241
 nimitr@sme.go.th


นายเวชยันต์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Mr. Vejchayan Sanitwong na ayudhaya

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
Assistance Director
 02-298-3029

 vejchayan@sme.go.th

นายวชิระ แก้วกอ  
Mr. Wachira Kaewkor

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
Assistance Director
 02-298-3162

 wachira@sme.go.th

นางอภิรดี ขาวเธียร
Mrs. Apiradee Khaodhiar

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
Assistance Director
 02-298-3289

 apiradee@sme.go.th

นางพิมลภา สุวพานิช
Mrs. Pimolapar Suwaphanich

ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
กำกับดูแลงานติดตามและประเมินผลการ
ส่งเสริม SMEและดำเนินงานสำนักงาน
Director of Monitoring
and Evaluation Department,
 02-298-3274

 pimolapar@sme.go.th
 

นายวิทวัส ล่ำซำ
Mr. Wittawat Lamsam

ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
Director of International
Cooperation Department
 02-298-3225

 wittawat@sme.go.th

 

นางลักขณา ตั้งจิตนบ
Mrs. Luckana Tangchitnob

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs
Director of Promoting SMEs 
Businesses Department
 02-298-3064

 luckana@sme.go.th

 

นางสาวนิธิวดี สมบูรณ์
Miss Nitivadee Somboon

ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่าย
ผู้ให้บริการ SME
 02-298-3162

 nitivadee@sme.go.th

 

นายนิมิตร วงศ์จันทร์
Mr. Nimitr Wongjun

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
รักษาการแทนในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
Director of Legal Affairs Department
 02-298-3241
 nimitr@sme.go.th

นางสาวนัฏฐา ตุณสุวรรณ
Miss Nuttha Toonsuwan

ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
Director of Data and Information Department
 02-298-3066

 nuttha@sme.go.th


 

นางสุจิดา เหมเวช
Mrs. Sujida  Heamvech

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร,
Director of Strategy
Management Department
 02-298-3212
 sujida@sme.go.th

นายปกิติศักดิ์ ลิมปิฐาภรณ์
Mr. Pakitisak Limpithaporn

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ,
Director of office
of the Director General Office 
 02-298-3029

 pakitisak@sme.go.th

นางสาวยุวดี เต็มรังษี
Miss Yuwadee Temrungsee

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง
Department Director of Central Administration 
 02-298-3136

 yuwadee@sme.go.th
 

นายวรพจน์ ประสานพานิช
Mr. Vorapoj Prasanpanich

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้
และระบบให้บริการ SMEs
 02-298-3096
 vorapoj@sme.go.th


 

นายกริชชา ฤทัยธนารัตน์
Mr. Kricha Ruethaitanarat 

ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร
 02-298-3195
 kricha@sme.go.th 

นางสาวลลนา เถกิงรัศมี
Miss Lalana Takerngrasmee

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและ
แผนส่งเสริม SMEs
Director of SME Policy and
Planning Department
 02-298-3289

 lalana@sme.go.th

นางสาวปราณี ตรีวิมล
Miss Pranee Theevimon

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resources
Department 
02-298-3266
 pranee@sme.go.th