กรุณารอสักครู่
 

ผู้บริหาร สสว.

 • นาย สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานฯ
  02-298-3002
  suwanchai@sme.go.th

ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

 • นางสาว วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ 02-298-3014
  wimonkan@sme.go.th

 • นาย อัครพงศ์ ศรีสุพรรณดิฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ 02-298-3005
  akkarabhong@sme.go.th

 • นาง พลาริน แย้มจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานฯ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-298-3110
  palarin@sme.go.th

ผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้อำนวยการฝ่าย
 • นาง สุทธิกานต์ มาสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม
  และประสานเครือข่าย
  02-298-3192
  sutthikan@sme.go.th

 • นาง อภิรดี ขาวเธียร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย
  และแผนส่งเสริมSMEs
  02-298-3289
  apiradee@sme.go.th

 • นาง พิมลภา สุวพาณิช ผู้อำนวยการ ฝ่ายติดตาม และประเมินผล กำกับดูแลงานติดตาม และประเมินผลการส่งเสริม SME และดำเนินงานสำนักงาน 02-298-3274
  pimolapar@sme.go.th

 • นางสาว วีรนุช ชั้นอินทร์งาม รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 02-298-3275
  weeranut@sme.go.th

 • นาย วีรศักดิ์ บุญสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล
  รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
  02-298-3072
  weerasak@sme.go.th

 • นาย เวชยันต์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสำนักงาน
  รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
  02-298-3029
  vejchayan@sme.go.th

 • นาย วิทวัส ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือ
  ระหว่างประเทศ
  02-298-3225
  wittawat@sme.go.th

 • นาย นิมิตร วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 02-298-3241
  nimitr@sme.go.th

 • นางสาว ยุวดี เต็มรังษี รองผู้อำนวยการฝ่าย รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง 02-298-3136
  yuwadee@sme.go.th

 • นาย วรพงศ์ ดอกเกี๋ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ปฏิบัติงานฝ่ายติดตามและประเมินผล ในการควบคุมกำกับดูแล การติดตามและการให้บริการ SMEs ครบวงจร 02-298-3088
  woraphong@sme.go.th

 • นาย วชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ 02-298-3162
  wachira@sme.go.th

 • นาง ลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs 02-298-3064
  luckana@sme.go.th

 • นางสาว นัฏฐา ตุณสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่าย รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ 02-298-3066
  nuttha@sme.go.th

 • นาย ปกิติศักดิ์ ลิมปิฐาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่าย รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ 02-298-3029
  pakitisak@sme.go.th