กรุณารอสักครู่
TH EN
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคคลากร
  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่