กรุณารอสักครู่
 

ร่างรับฟังความคิดเห็น พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
PDF
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....
0.24 MB
42
 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... (ครั้งที่ 3)
 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนการจ้างงาน หรือรายได้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ....
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่