กรุณารอสักครู่
 

แผนภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

 แผนปฏิรูปประเทศ
 แผนบริหารราชการแผ่นดิน
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม
 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :

หัวข้อแผนปฏิรูป สอบถามที่ ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME
โทร. 0-2298-3102, 0-2298-3096

อื่น ๆ สอบถามที่ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
โทร. 0-2298-3220, 0-2298-3218

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่