กรุณารอสักครู่
 

กฎหมาย

 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม
 
 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
PDF
 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
0.17 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
0.34 MB
0
PDF
 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.15 MB
0
PDF
 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.23 MB
0
PDF
 ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง กำหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554
0.06 MB
0
PDF
 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.21 MB
0
PDF
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561
0.32 MB
0
PDF
 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
0.19 MB
0
PDF
 พระราชบัญญัติโบราณสถาณ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และที่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535
0.17 MB
0
PDF
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562
0.28 MB
0
 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
 
PDF
 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.26 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติระบบชำระเงิน พ.ศ. 2560
0.15 MB
0
PDF
 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
0.18 MB
0
PDF
 กฎกระทรวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561
0.09 MB
1
PDF
 กฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561
0.10 MB
0
PDF
 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
0.04 MB
0
PDF
 ข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่า้ดวยการใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2548
0.17 MB
0
 พรบ. ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของ SMEs
 
 กลุ่มกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจทั่วไป (การผลิต/การบริการ/การค้า)
 
PDF
 ประมวลรัษฎากร
1.38 MB
45
PDF
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560
0.05 MB
25
PDF
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 49) พ.ศ. 2562
0.13 MB
4
PDF
 ฉบับที่ 595 พ.ศ. 2558 (มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME))
0.06 MB
36
PDF
 ฉบับที่ 597 พ.ศ. 2559 (การลงทุนประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน)
0.06 MB
17
PDF
 ฉบับที่ 598 พ.ศ. 2559 (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
0.05 MB
3
PDF
 ฉบับที่ 602 พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Startup)
0.04 MB
14
PDF
 ฉบับที่ 604 พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 622)
0.07 MB
2
PDF
 ฉบับที่ 607 พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีของ SME)
0.03 MB
19
PDF
 ฉบับที่ 611 พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ)
0.03 MB
2
PDF
 ฉบับที่ 621 พ.ศ. 2559 (ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม)
0.04 MB
3
PDF
 ฉบับที่ 624 พ.ศ. 2560 (ลดอัตราภาษีให้แก่บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้)
0.05 MB
1
PDF
 ฉบับที่ 627 พ.ศ. 2560 (ยกเว้นภาษีเงินได้แก่กิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้)
0.07 MB
0
PDF
 ฉบับที่ 628 พ.ศ. 2560 (ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่สถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้)
0.05 MB
0
PDF
 ฉบับที่ 629 พ.ศ. 2560 (กำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักแบบเหมา)
0.05 MB
1
PDF
 ฉบับที่ 636 พ.ศ. 2560 (ยกเว้นภาษีเงินได้บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน)
0.08 MB
1
PDF
 ฉบับที่ 637 พ.ศ. 2560 (ยกเว้นภาษีเงินได้แก่กิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย)
0.07 MB
2
PDF
 ฉบับที่ 638 พ.ศ. 2560 (สําหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
0.06 MB
0
PDF
 ฉบับที่ 639 พ.ศ. 2560 (ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรับผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปเข้าทํางาน)
0.06 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
0.10 MB
9
PDF
 พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548
0.19 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.15 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.17 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติการจำนองเรือ และบุริมสิทธิ์ทางทะเล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.09 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
0.06 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.28 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติการตอบโต้กาทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
0.19 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
0.20 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
0.12 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.12 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548
0.06 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560
0.11 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.09 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559
0.07 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
0.16 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558
0.16 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474
0.09 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.10 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
0.06 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.36 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
0.16 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
0.24 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
0.18 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.30 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.12 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.12 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.11 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
0.19 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
0.15 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
0.17 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
0.31 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และทีแก้ไขเพิ่มเติม
0.18 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.10 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.15 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.19 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.17 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.14 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.33 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติแรงงานทะเล พ.ศ. 2558
0.22 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.28 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
0.16 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.12 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.31 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.19 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.20 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
0.14 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
0.13 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
0.13 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
0.18 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.24 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.31 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
0.18 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
0.15 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.16 MB
4
 กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ SMEs
 
PDF
 พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ มาจดทะบียน ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2490
0.07 MB
5
PDF
 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
0.34 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558
0.12 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติกองทุนเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560
0.10 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.09 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.15 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.36 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
0.13 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.16 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
0.19 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามาถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560
0.11 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556
0.12 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557
0.09 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558
0.15 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
0.09 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.26 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
0.09 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556
0.16 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560
0.21 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
0.14 MB
1
 พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
PDF
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.14 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
0.15 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
0.10 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.19 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
0.08 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
0.12 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551
0.05 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545
0.12 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.14 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534
0.09 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
0.44 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
0.11 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
0.19 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
0.17 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503
0.14 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.22 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
0.10 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
0.07 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
0.06 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534
0.07 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
0.15 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
0.12 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
0.59 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.20 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.20 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
0.15 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
0.08 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. 2503
0.08 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.31 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530
0.08 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.13 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.21 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.14 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560
0.06 MB
3
PDF
 พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
0.21 MB
551
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่