กรุณารอสักครู่
 

กฎหมายPDF
 พรบ.การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ
2.80 MB
243
PDF
 พรฎ.กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558
0.04 MB
137
PDF
 กฎกระทรวง
0.06 MB
419
PDF
 ประกาศกระทรวง
1.44 MB
320
PDF
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การประกาศกำหนดองค์การเอกชนอื่น พ.ศ. 2560
0.03 MB
194
PDF
 ประกาศสำนักงาน
0.71 MB
386
 
PDF
 ประกาศ สสว. เรื่องกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป้าหมายเพื่อให้การส่งเสริมในระยะปี 2558-2559 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
0.09 MB
3
PDF
 ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ สสว. พ.ศ. 2552
2.27 MB
0
PDF
 ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลืออุดหนุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนจากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2552
1.29 MB
1
PDF
 ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการกองทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม พ.ศ.2559
0.49 MB
2
PDF
 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สสว.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงาน พ.ศ. 2553
0.27 MB
248
PDF
 นิยาม SMEs
0.28 MB
627
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่