กรุณารอสักครู่
TH EN
 

กฎหมาย 

PDF
  พรฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่730) พ.ศ. 2564 (มาตรการยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการ SME รายใหม่ที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายและตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ)
0.15 MB
713
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 (ฉบับรวม)
0.16 MB
5,617
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
0.16 MB
1,143
PDF
  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564
0.11 MB
854
PDF
  กฎกระทรวงกำหนดนิยาม SME พ.ศ. 2562
0.09 MB
2,704
PDF
  กฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานขอ่งรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคีดดำเนินการบังคับทางปกครอง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
0.09 MB
37
PDF
  พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
0.17 MB
27
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561)
0.16 MB
1,296
PDF
  กฎกระทรวงการขอและการให้ความช่วยเหลือ SME พ.ศ. 2556
0.06 MB
349
PDF
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 756) พ.ศ. 2565
0.11 MB
40
PDF
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศกำหนดองค์กรเอกชนอื่น พ.ศ. 2560
0.03 MB
174
PDF
  ประกาศกำหนดลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย
0.04 MB
688
PDF
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565
0.20 MB
22
PDF
  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงาน พ.ศ. 2553
0.55 MB
74
PDF
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงิน พ.ศ.2559
2.01 MB
111
PDF
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 759) พ.ศ. 2565
0.10 MB
18
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสมาชิกของ สสว. พ.ศ. 2559
2.90 MB
191
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ พ.ศ. 2552
2.27 MB
43
PDF
  พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565
0.09 MB
13
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
0.32 MB
27
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯ ว่่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
0.09 MB
33
PDF
  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
0.26 MB
56
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
0.09 MB
64
PDF
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ การให้กู้ยืมเงินจากเงินกองทุนสสว. ในโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย พ.ศ. 2563
2.01 MB
143
PDF
  พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2565
0.10 MB
9
PDF
  ระเบียบสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2564
1.51 MB
314
PDF
  ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล กรณีที่นายกรัฐมนตรีรักษาการ/รักษาการร่วม/ไม่มีผู้รักษาการ
0.74 MB
39
PDF
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าด้วยผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนที่จัดสรรเฉพาะมาตรา 34(1) และ (3) พ.ศ. 2564
2.68 MB
19
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
0.33 MB
42
PDF
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าด้วยการประนอมหนี้และการจำหน่ายหนี้สูญ พ.ศ. 2564
1.60 MB
19
PDF
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 758) พ.ศ. 2565
0.10 MB
14
PDF
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าด้วยหลักเกณฑื เงื่อนไข และวิธีการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านผู้ให้บริการทางธุรกิจ พ.ศ. 2564
1.57 MB
22
PDF
  ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
3.47 MB
5
PDF
  ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง นโยบายการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy)
8.07 MB
7
PDF
  พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
0.19 MB
28
PDF
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 757) พ.ศ. 2565
0.10 MB
12
PDF
  พรฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 735) พ.ศ. 2564 (ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม)
0.16 MB
59
PDF
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 749) พ.ศ. 2565
0.10 MB
41
PDF
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎาร (ฉบับที่ 473) พ.ศ. 2565
0.11 MB
23
PDF
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 747) พ.ศ. 2565
0.10 MB
17
PDF
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดให้กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (ฉบับที่ 746) พ.ศ. 2565
0.10 MB
21
PDF
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 743) พ.ศ. 2565
0.11 MB
18
PDF
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 755) พ.ศ. 2565
0.11 MB
12
PDF
  กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565
0.31 MB
16
PDF
  กฎกระทราวงยกเว้นค่าธรรมเนียนมสำหรับการประกอบกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร พ.ศ. 2565
0.06 MB
13
PDF
  พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565
0.19 MB
19
PDF
  พระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
0.17 MB
11
PDF
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2565
0.09 MB
11
PDF
  กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เสียง วีดิทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565
0.10 MB
8
PDF
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าด้วยการประนอมหนี้และการจำหน่ายหนี้สูญ พ.ศ. 2564
1.60 MB
30
PDF
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าด้วยผู้จัดการกองทุนในเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนที่จัดสรรเฉพาะมาตรา 34(1) และ (3) พ.ศ. 2564
2.68 MB
16
PDF
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านผู้ให้บริการทางธุรกิจ พ.ศ. 2564
1.57 MB
40
PDF
  คู่มือประมวลจริยธรรมพนักงานสสว.
7.15 MB
113
PDF
  แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
1.47 MB
6
PDF
  ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0.48 MB
8
PDF
  คำสั่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
0.33 MB
6
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่