กรุณารอสักครู่
TH EN
 

กฎหมายกฎหมาย /ระเบียบเกี่ยวกับสำนักงานฯ 

PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 (ฉบับรวม)
0.16 MB
1,997
  กลุ่มกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจทั่วไป (การผลิต/การบริการ/การค้า)
 
  ธุรกิจประเภทโรงแรม
 
PDF
  พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
0.18 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
0.18 MB
9
PDF
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิ่มเติม
0.37 MB
1
PDF
  กฎกระทรวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561
0.09 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
0.17 MB
66
PDF
  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
0.34 MB
32
PDF
  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.15 MB
36
PDF
  พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.23 MB
50
PDF
  ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง กำหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554
0.06 MB
56
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561
0.32 MB
37
PDF
  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
0.19 MB
27
PDF
  พระราชบัญญัติโบราณสถาณ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535
0.17 MB
44
PDF
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562
0.28 MB
48
PDF
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่ 690) พ.ศ. 2563
0.14 MB
0
PDF
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559
0.05 MB
0
PDF
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
0.10 MB
1
PDF
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2563
0.09 MB
1
  ธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
 
PDF
  กฎกระทรวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561
0.09 MB
6
PDF
  กฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561
0.10 MB
15
PDF
  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.26 MB
32
PDF
  พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
0.18 MB
23
PDF
  พระราชบัญญัติระบบชำระเงิน พ.ศ. 2560
0.15 MB
22
PDF
  พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
0.10 MB
17
PDF
  พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
0.19 MB
7
  พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
PDF
  ข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่า้ดวยการใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2548
0.17 MB
17
PDF
  พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560
0.15 MB
0
PDF
  กฎกระทรวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561
0.09 MB
29
PDF
  ประมวลรัษฎากร
1.38 MB
150
 
PDF
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 692) พ.ศ. 2563 มาตรการพี่ช่วยน้อง
0.14 MB
102
PDF
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560
0.05 MB
47
PDF
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 49) พ.ศ. 2562
0.13 MB
42
PDF
  ฉบับที่ 595 พ.ศ. 2558 (มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME))
0.06 MB
187
PDF
  ฉบับที่ 597 พ.ศ. 2559 (การลงทุนประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน)
0.06 MB
33
PDF
  ฉบับที่ 598 พ.ศ. 2559 (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
0.05 MB
104
PDF
  ฉบับที่ 602 พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Startup)
0.04 MB
135
PDF
  ฉบับที่ 604 พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 622)
0.07 MB
98
PDF
  ฉบับที่ 607 พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีของ SME)
0.03 MB
105
PDF
  ฉบับที่ 611 พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ)
0.03 MB
47
PDF
  ฉบับที่ 621 พ.ศ. 2559 (ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม)
0.04 MB
48
PDF
  ฉบับที่ 624 พ.ศ. 2560 (ลดอัตราภาษีให้แก่บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้)
0.05 MB
34
PDF
  ฉบับที่ 627 พ.ศ. 2560 (ยกเว้นภาษีเงินได้แก่กิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้)
0.07 MB
27
PDF
  ฉบับที่ 628 พ.ศ. 2560 (ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่สถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้)
0.05 MB
41
PDF
  ฉบับที่ 629 พ.ศ. 2560 (กำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักแบบเหมา)
0.05 MB
38
PDF
  ฉบับที่ 636 พ.ศ. 2560 (ยกเว้นภาษีเงินได้บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน)
0.08 MB
7
PDF
  ฉบับที่ 637 พ.ศ. 2560 (ยกเว้นภาษีเงินได้แก่กิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย)
0.07 MB
8
PDF
  ฉบับที่ 638 พ.ศ. 2560 (สําหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
0.06 MB
3
PDF
  ฉบับที่ 639 พ.ศ. 2560 (ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรับผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปเข้าทํางาน)
0.06 MB
41
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 363 (พ.ศ. 2563 ) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
0.09 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
0.16 MB
7
PDF
  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.30 MB
12
PDF
  พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
0.13 MB
17
PDF
  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.15 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.24 MB
6
PDF
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.19 MB
11
PDF
  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.16 MB
15
PDF
  พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.31 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
0.15 MB
4
PDF
  พรก. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563
0.11 MB
10
  กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ SMEs
 
PDF
  พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558
0.12 MB
11
PDF
  พระราชบัญญัติกองทุนเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560
0.10 MB
16
PDF
  พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.09 MB
10
PDF
  พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.15 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.36 MB
6
PDF
  พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
0.13 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.16 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
0.19 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามาถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560
0.11 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556
0.12 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557
0.09 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558
0.15 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
0.09 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.26 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
0.09 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560
0.21 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
0.14 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.14 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.19 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
0.08 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
0.12 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545
0.12 MB
35
PDF
  พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534
0.09 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
0.11 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
0.17 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503
0.14 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.22 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
0.10 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
0.07 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
0.06 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534
0.07 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
0.15 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
0.59 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.20 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.20 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
0.15 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
0.08 MB
8
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. 2503
0.08 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530
0.08 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.13 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560
0.06 MB
8
PDF
  พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
0.21 MB
1,028
PDF
  พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562
0.16 MB
48
PDF
  พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
0.17 MB
5
  พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
0.33 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562
0.16 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
0.88 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
0.38 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
0.07 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
0.22 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
0.40 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
0.06 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
0.14 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
0.12 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
0.18 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562
1.80 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
0.24 MB
3
PDF
  สรุปพระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
0.25 MB
0
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
0.14 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
0.22 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562
0.19 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562
0.19 MB
0
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
0.16 MB
0
  พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560
File
  กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรม
0
PDF
  พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
0
PDF
  พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.36 MB
23
PDF
  พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
0.46 MB
42
PDF
  พระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522
0.08 MB
19
PDF
  กฎกระทรวงการวางหลักทรัพย์ จำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์และอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2557
0.05 MB
38
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
0.31 MB
2
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
0.05 MB
1
PDF
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมการกำหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
0.31 MB
1
PDF
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
0.04 MB
1
File
  พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
19
PDF
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2563
0.09 MB
4
  กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์
PDF
  พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562
0.14 MB
7
PDF
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 (e-payment)
0.14 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2562
0.15 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 51) พ.ศ. 2562
0.13 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562
0.15 MB
0
PDF
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562
0.15 MB
2
PDF
  พรฎ ฉนับที่ 690 พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน
0.14 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบ้ับที่ 5) พ.ศ. 2562
0.14 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
11.06 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
0.22 MB
4
PDF
  กฏกระทรวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถือว่าเป็นตลาดแลลตรง พ.ศ. 2561
0.09 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
0.16 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562
0.17 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
23.11 MB
0
PDF
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
0.26 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
0.20 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
0.15 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
2.07 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
0.14 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
1.63 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
0.07 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
0.20 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
0.15 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
0.19 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
0.13 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
0.16 MB
110
PDF
  กฎกระทรวงกำหนดนิยาม SME พ.ศ. 2562
0.09 MB
129
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561)
0.16 MB
122
PDF
  กฎกระทรวงการขอและการให้ความช่วยเหลือ SME พ.ศ. 2556
0.06 MB
19
PDF
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศกำหนดองค์กรเอกชนอื่น พ.ศ. 2560
0.03 MB
9
PDF
  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงาน พ.ศ. 2553
0.55 MB
5
PDF
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงิน พ.ศ.2559
2.01 MB
8
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสมาชิกของ สสว. พ.ศ. 2559
2.90 MB
2
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ พ.ศ. 2552
2.27 MB
0
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
0.32 MB
0
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯ ว่่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
0.09 MB
0
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
0.09 MB
5
PDF
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ การให้กู้ยืมเงินจากเงินกองทุนสสว. ในโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย พ.ศ. 2563
2.01 MB
4
PDF
  พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
6
PDF
  พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1
PDF
  พรบ.การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ
2.80 MB
7
PDF
  พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2543
22
PDF
  คู่มือประมวลจริยธรรมพนักงานสสว.
7.15 MB
8
PDF
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
0.09 MB
112
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่