กรุณารอสักครู่
 

กฎหมายPDF
 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 692) พ.ศ. 2563 มาตรการพี่ช่วยน้อง
0.14 MB
24
PDF
 พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562
0.16 MB
13
PDF
 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
0.09 MB
167
PDF
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
0.16 MB
1,450
PDF
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
0.08 MB
1,634
 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม
 
PDF
 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
0.17 MB
38
PDF
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
0.34 MB
7
PDF
 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.15 MB
15
PDF
 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.23 MB
5
PDF
 ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง กำหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554
0.06 MB
6
PDF
 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.21 MB
6
PDF
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561
0.32 MB
18
PDF
 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
0.19 MB
6
PDF
 พระราชบัญญัติโบราณสถาณ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และที่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535
0.17 MB
1
PDF
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562
0.28 MB
3
 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์
 
PDF
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.36 MB
2
File
 พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
0
PDF
 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
0.46 MB
1
PDF
 พระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522
0.08 MB
0
PDF
 กฎกระทรวงการวางหลักทรัพย์ จำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์และอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2557
0.05 MB
1
PDF
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
0.31 MB
0
PDF
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
0.05 MB
0
PDF
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมการกำหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
0.31 MB
0
PDF
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
0.04 MB
0
 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
 
PDF
 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.26 MB
18
PDF
 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
0.18 MB
14
PDF
 พระราชบัญญัติระบบชำระเงิน พ.ศ. 2560
0.15 MB
11
PDF
 กฎกระทรวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561
0.09 MB
17
PDF
 กฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561
0.10 MB
9
PDF
 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
0.04 MB
11
PDF
 ข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่า้ดวยการใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2548
0.17 MB
12
 พรบ. ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของ SMEs
 
 กลุ่มกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจทั่วไป (การผลิต/การบริการ/การค้า)
 
PDF
 ประมวลรัษฎากร
1.38 MB
96
PDF
 พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562
0.14 MB
7
PDF
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560
0.05 MB
39
PDF
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 (e-payment)
0.14 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 49) พ.ศ. 2562
0.13 MB
30
PDF
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2562
0.15 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 51) พ.ศ. 2562
0.13 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562
0.15 MB
2
PDF
 ฉบับที่ 595 พ.ศ. 2558 (มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME))
0.06 MB
169
PDF
 ฉบับที่ 597 พ.ศ. 2559 (การลงทุนประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน)
0.06 MB
24
PDF
 ฉบับที่ 598 พ.ศ. 2559 (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
0.05 MB
98
PDF
 ฉบับที่ 602 พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Startup)
0.04 MB
128
PDF
 ฉบับที่ 604 พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 622)
0.07 MB
95
PDF
 ฉบับที่ 607 พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีของ SME)
0.03 MB
97
PDF
 ฉบับที่ 611 พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ)
0.03 MB
45
PDF
 ฉบับที่ 621 พ.ศ. 2559 (ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม)
0.04 MB
44
PDF
 ฉบับที่ 624 พ.ศ. 2560 (ลดอัตราภาษีให้แก่บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้)
0.05 MB
33
PDF
 ฉบับที่ 627 พ.ศ. 2560 (ยกเว้นภาษีเงินได้แก่กิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้)
0.07 MB
26
PDF
 ฉบับที่ 628 พ.ศ. 2560 (ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่สถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้)
0.05 MB
40
PDF
 ฉบับที่ 629 พ.ศ. 2560 (กำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักแบบเหมา)
0.05 MB
36
PDF
 ฉบับที่ 636 พ.ศ. 2560 (ยกเว้นภาษีเงินได้บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน)
0.08 MB
4
PDF
 ฉบับที่ 637 พ.ศ. 2560 (ยกเว้นภาษีเงินได้แก่กิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย)
0.07 MB
3
PDF
 ฉบับที่ 638 พ.ศ. 2560 (สําหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
0.06 MB
2
PDF
 ฉบับที่ 639 พ.ศ. 2560 (ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรับผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปเข้าทํางาน)
0.06 MB
38
PDF
 พรฎ ฉนับที่ 690 พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน
0.14 MB
0
PDF
 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
0.10 MB
14
PDF
 พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548
0.19 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.15 MB
5
PDF
 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.17 MB
6
PDF
 พระราชบัญญัติการจำนองเรือ และบุริมสิทธิ์ทางทะเล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.09 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
0.06 MB
8
PDF
 พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.28 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติการตอบโต้กาทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
0.19 MB
5
PDF
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
0.20 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบ้ับที่ 5) พ.ศ. 2562
0.14 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
0.12 MB
6
PDF
 พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.12 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548
0.06 MB
7
PDF
 พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
11.06 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560
0.11 MB
5
PDF
 พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
0.22 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.09 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559
0.07 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
0.16 MB
5
PDF
 กฏกระทรวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถือว่าเป็นตลาดแลลตรง พ.ศ. 2561
0.09 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558
0.16 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474
0.09 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.10 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
0.06 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.36 MB
8
PDF
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
0.16 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562
0.17 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
0.16 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
0.24 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
23.11 MB
0
PDF
 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
0.18 MB
8
PDF
 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.30 MB
6
PDF
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.12 MB
5
PDF
 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.12 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.11 MB
11
PDF
 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
0.19 MB
8
PDF
 พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
0.15 MB
5
PDF
 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
0.17 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
0.31 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และทีแก้ไขเพิ่มเติม
0.18 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.10 MB
6
PDF
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
0.26 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.15 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.19 MB
6
PDF
 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
0.20 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.17 MB
5
PDF
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
0.15 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.14 MB
5
PDF
 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.33 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
2.07 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติแรงงานทะเล พ.ศ. 2558
0.22 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.28 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
0.16 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
0.14 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
1.63 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.12 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.31 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.19 MB
9
PDF
 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
0.07 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.20 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
0.20 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
0.14 MB
7
PDF
 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
0.15 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
0.19 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
0.13 MB
13
PDF
 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
0.13 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
0.13 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
0.18 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.24 MB
5
PDF
 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.31 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
0.18 MB
5
PDF
 พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
0.15 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.16 MB
10
 กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ SMEs
 
PDF
 พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ มาจดทะบียน ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2490
0.07 MB
26
PDF
 พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
0.17 MB
5
PDF
 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
0.34 MB
13
PDF
 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558
0.12 MB
10
PDF
 พระราชบัญญัติกองทุนเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560
0.10 MB
7
PDF
 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.09 MB
7
PDF
 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.15 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.36 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551
0.14 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
0.15 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
0.13 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.16 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
0.19 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามาถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560
0.11 MB
5
PDF
 พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556
0.12 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557
0.09 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558
0.15 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
0.09 MB
5
PDF
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.26 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
0.09 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556
0.16 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560
0.21 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
0.14 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
0.33 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562
0.16 MB
3
 พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
PDF
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
0.88 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
0.22 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
0.07 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
0.38 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.14 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
0.15 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
0.10 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.19 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
0.08 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
0.12 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551
0.05 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545
0.12 MB
32
PDF
 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
0.40 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
0.14 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบ้ันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
0.06 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
0.12 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
0.18 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.14 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534
0.09 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562
1.80 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
0.44 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
0.11 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
0.19 MB
5
PDF
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
0.17 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503
0.14 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.22 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
0.10 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
0.07 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
0.06 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534
0.07 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
0.15 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
0.12 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
0.59 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.20 MB
4
PDF
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.20 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
0.15 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
0.24 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
0.08 MB
7
PDF
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
0.14 MB
1
PDF
 พระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. 2503
0.08 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.31 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
0.22 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562
0.19 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530
0.08 MB
3
PDF
 พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.13 MB
2
PDF
 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.21 MB
10
PDF
 พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.14 MB
6
PDF
 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560
0.06 MB
6
PDF
 พรบ.การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ
2.80 MB
266
PDF
 พรฎ.กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558
0.04 MB
152
PDF
 พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
0.21 MB
653
PDF
 กฎกระทรวง
0.06 MB
523
PDF
 ประกาศกระทรวง
1.44 MB
386
PDF
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การประกาศกำหนดองค์การเอกชนอื่น พ.ศ. 2560
0.03 MB
223
PDF
 ประกาศสำนักงาน
0.71 MB
473
 
PDF
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 - 2564
0.24 MB
0
PDF
 ประกาศ สสว. เรื่องกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป้าหมายเพื่อให้การส่งเสริมในระยะปี 2558-2559 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
0.09 MB
3
PDF
 ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ สสว. พ.ศ. 2552
2.27 MB
0
PDF
 ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลืออุดหนุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนจากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2552
1.29 MB
1
PDF
 ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการกองทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม พ.ศ.2559
0.49 MB
2
PDF
 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สสว.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงาน พ.ศ. 2553
0.27 MB
248
PDF
 นิยาม SMEs
0.28 MB
806
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่