กรุณารอสักครู่
TH EN
 

กฎหมายกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

PDF
  พรก. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
0.11 MB
76
  กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม
 
PDF
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
0.10 MB
1
PDF
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559
0.05 MB
0
PDF
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2563
0.09 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
0.17 MB
65
PDF
  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
0.34 MB
31
PDF
  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.15 MB
34
PDF
  พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.23 MB
50
PDF
  ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง กำหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554
0.06 MB
56
PDF
  พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.21 MB
137
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561
0.32 MB
37
PDF
  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562
0.19 MB
27
PDF
  พระราชบัญญัติโบราณสถาณ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และที่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535
0.17 MB
44
PDF
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562
0.28 MB
48
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543
0.16 MB
1,736
PDF
  กฎกระทรวงการขอและการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุน และคุณสมบัติของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์กรเอกชนที่มีสิทธิขอความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2556
0.06 MB
100
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
0.08 MB
1,861
  กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรับส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์
 
PDF
  พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.36 MB
23
PDF
  พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
0.46 MB
42
PDF
  พระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522
0.08 MB
19
PDF
  กฎกระทรวงการวางหลักทรัพย์ จำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์และอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2557
0.05 MB
38
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
0.31 MB
2
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
0.05 MB
1
PDF
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมการกำหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
0.31 MB
1
PDF
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
0.04 MB
1
File
  พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
19
PDF
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2563
0.09 MB
0
PDF
  พรบ.การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ
2.80 MB
293
PDF
  พรฎ.กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558
0.04 MB
172
PDF
  กฎกระทรวง
0.06 MB
679
PDF
  ประกาศกระทรวง
1.44 MB
476
PDF
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การประกาศกำหนดองค์การเอกชนอื่น พ.ศ. 2560
0.03 MB
257
PDF
  ประกาศสำนักงาน
0.71 MB
561
 
PDF
  ประกาศ สสว. เรื่องกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป้าหมายเพื่อให้การส่งเสริมในระยะปี 2558-2559 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
0.09 MB
3
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ สสว. พ.ศ. 2552
2.27 MB
0
PDF
  ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลืออุดหนุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนจากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2552
1.29 MB
1
PDF
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการกองทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม พ.ศ.2559
0.49 MB
2
PDF
  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร สสว.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงาน พ.ศ. 2553
0.27 MB
248
PDF
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 - 2564
0.24 MB
0
  กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
 
PDF
  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.26 MB
29
PDF
  พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
0.18 MB
22
PDF
  พระราชบัญญัติระบบชำระเงิน พ.ศ. 2560
0.15 MB
20
PDF
  กฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561
0.10 MB
15
PDF
  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
0.04 MB
19
PDF
  ข้อบังคับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่า้ดวยการใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2548
0.17 MB
17
PDF
  กฎกระทรวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561
0.09 MB
29
PDF
  นิยาม SMEs
0.28 MB
1,005
  กฎ/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของ SMEs
 
  กลุ่มกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจทั่วไป (การผลิต/การบริการ/การค้า)
 
PDF
  ประมวลรัษฎากร
1.38 MB
139
PDF
  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 692) พ.ศ. 2563 มาตรการพี่ช่วยน้อง
0.14 MB
102
PDF
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560
0.05 MB
47
PDF
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 49) พ.ศ. 2562
0.13 MB
41
PDF
  ฉบับที่ 595 พ.ศ. 2558 (มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME))
0.06 MB
186
PDF
  ฉบับที่ 597 พ.ศ. 2559 (การลงทุนประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน)
0.06 MB
33
PDF
  ฉบับที่ 598 พ.ศ. 2559 (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
0.05 MB
104
PDF
  ฉบับที่ 602 พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Startup)
0.04 MB
135
PDF
  ฉบับที่ 604 พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ) และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 622)
0.07 MB
98
PDF
  ฉบับที่ 607 พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีของ SME)
0.03 MB
105
PDF
  ฉบับที่ 611 พ.ศ. 2559 (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ)
0.03 MB
47
PDF
  ฉบับที่ 621 พ.ศ. 2559 (ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม)
0.04 MB
48
PDF
  ฉบับที่ 624 พ.ศ. 2560 (ลดอัตราภาษีให้แก่บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้)
0.05 MB
34
PDF
  ฉบับที่ 627 พ.ศ. 2560 (ยกเว้นภาษีเงินได้แก่กิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้)
0.07 MB
27
PDF
  ฉบับที่ 628 พ.ศ. 2560 (ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่สถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้)
0.05 MB
41
PDF
  ฉบับที่ 629 พ.ศ. 2560 (กำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักแบบเหมา)
0.05 MB
38
PDF
  ฉบับที่ 636 พ.ศ. 2560 (ยกเว้นภาษีเงินได้บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน)
0.08 MB
6
PDF
  ฉบับที่ 637 พ.ศ. 2560 (ยกเว้นภาษีเงินได้แก่กิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย)
0.07 MB
8
PDF
  ฉบับที่ 638 พ.ศ. 2560 (สําหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่ได้กระทําตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
0.06 MB
3
PDF
  ฉบับที่ 639 พ.ศ. 2560 (ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรับผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปเข้าทํางาน)
0.06 MB
41
PDF
  พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
0.10 MB
17
PDF
  พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548
0.19 MB
7
PDF
  พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.15 MB
6
PDF
  พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.17 MB
11
PDF
  พระราชบัญญัติการจำนองเรือ และบุริมสิทธิ์ทางทะเล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.09 MB
6
PDF
  พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
0.06 MB
11
PDF
  พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.28 MB
6
PDF
  พระราชบัญญัติการตอบโต้กาทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
0.19 MB
6
PDF
  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
0.20 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
0.12 MB
9
PDF
  พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.12 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548
0.06 MB
9
PDF
  พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562
0.14 MB
7
PDF
  พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560
0.11 MB
7
PDF
  พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.09 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559
0.07 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 (e-payment)
0.14 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
0.16 MB
7
PDF
  พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558
0.16 MB
5
PDF
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 363 (พ.ศ. 2563 ) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
0.09 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474
0.09 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.10 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2562
0.15 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
0.06 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.36 MB
12
PDF
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 51) พ.ศ. 2562
0.13 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
0.16 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
0.24 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562
0.15 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
0.18 MB
9
PDF
  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.30 MB
9
PDF
  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.12 MB
7
PDF
  พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.12 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.11 MB
13
PDF
  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
0.19 MB
10
PDF
  พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
0.15 MB
6
PDF
  พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
0.17 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
0.31 MB
6
PDF
  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และทีแก้ไขเพิ่มเติม
0.18 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.10 MB
9
PDF
  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.15 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.19 MB
9
PDF
  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.17 MB
7
PDF
  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.14 MB
6
PDF
  พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.33 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติแรงงานทะเล พ.ศ. 2558
0.22 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.28 MB
4
PDF
  พรฎ ฉนับที่ 690 พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน
0.14 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
0.16 MB
6
PDF
  พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.12 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.31 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.19 MB
10
PDF
  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.20 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
0.14 MB
10
PDF
  พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
0.13 MB
16
PDF
  พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
0.13 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
0.18 MB
6
PDF
  พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.24 MB
6
PDF
  พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.31 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบ้ับที่ 5) พ.ศ. 2562
0.14 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
0.18 MB
8
PDF
  พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
0.15 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.16 MB
14
PDF
  พรก. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563
0.11 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
11.06 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
0.22 MB
4
PDF
  กฏกระทรวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถือว่าเป็นตลาดแลลตรง พ.ศ. 2561
0.09 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
0.16 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562
0.17 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
23.11 MB
0
PDF
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
0.26 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
0.20 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
0.15 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
2.07 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
0.14 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
1.63 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
0.07 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
0.20 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
0.15 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
0.19 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
0.13 MB
1
  กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ SMEs
 
PDF
  พรก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
0.10 MB
12
PDF
  พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ มาจดทะบียน ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2490
0.07 MB
27
PDF
  พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
0.34 MB
14
PDF
  พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558
0.12 MB
10
PDF
  พระราชบัญญัติกองทุนเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560
0.10 MB
12
PDF
  พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.09 MB
8
PDF
  พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.15 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.36 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
0.13 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.16 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
0.19 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามาถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560
0.11 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556
0.12 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557
0.09 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558
0.15 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
0.09 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.26 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
0.09 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556
0.16 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560
0.21 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
0.14 MB
3
  พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
PDF
  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.14 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
0.15 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
0.10 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.19 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
0.08 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
0.12 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551
0.05 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545
0.12 MB
35
PDF
  พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.14 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534
0.09 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
0.44 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
0.11 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
0.19 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
0.17 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503
0.14 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.22 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
0.10 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
0.07 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
0.06 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562
0.16 MB
48
PDF
  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534
0.07 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
0.15 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
0.12 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
0.59 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.20 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.20 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
0.15 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
0.08 MB
8
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ. 2503
0.08 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.31 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530
0.08 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.13 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.21 MB
10
PDF
  พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
0.14 MB
6
PDF
  พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560
0.06 MB
8
PDF
  พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
0.21 MB
664
PDF
  พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
0.17 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551
0.14 MB
3
PDF
  พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
0.15 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
0.33 MB
5
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562
0.16 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
0.88 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
0.22 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
0.07 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
0.38 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
0.40 MB
4
PDF
  พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
0.14 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบ้ันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
0.06 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
0.12 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
0.18 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562
1.80 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
0.24 MB
3
PDF
  สรุปพระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
0.25 MB
0
PDF
  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
0.14 MB
1
PDF
  พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
0.22 MB
2
PDF
  พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562
0.19 MB
3
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่