กรุณารอสักครู่
 

งานวิจัย

 งานวิจัยรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น (ฝนผ.)
 
 ปี พ.ศ. 2560
 ปี พ.ศ. 2559
 
 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา: กลุ่มอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio Base Industry) 3 สาขา
 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายพื้นที่: กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster-based SEZs)ภายใต้โครงการ Food Innopolis
 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกำหนดประเภท: ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative SME) ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
 รายงานในรูปแบบหนังสือภายใต้โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business)
 การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการติดตามและประเมินผลการส่งเสริม SME
 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 FTA และผลกระทบ
 รายงานวิจัย
 ด้านอื่นๆ
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่