กรุณารอสักครู่
 

งานวิจัย

 สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค
 งานวิจัยรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น (ฝนผ.)
 
 ปี พ.ศ. 2562
 ปี พ.ศ. 2561
 ปี พ.ศ. 2560
 ปี พ.ศ. 2559
 
 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา: กลุ่มอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio Base Industry) 3 สาขา
 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายพื้นที่: กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster-based SEZs)ภายใต้โครงการ Food Innopolis
 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกำหนดประเภท: ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative SME) ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
 ด้านเศรษฐกิจ
 
PDF
 โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับ SME
2.54 MB
22
 การศึกษาแนวทางการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจของ SME (SME Economic Indicators)
 รายงานภาวะเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา (รส.สสว.)
 
PDF
 1.เหล็กและโลหะการ
1.92 MB
26
PDF
 2.ยานยนต์และชิ้นส่วน
1.77 MB
25
PDF
 3.เครื่องจักรกล
1.49 MB
10
PDF
 4.แม่พิมพ์
1.73 MB
13
PDF
 5.เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1.59 MB
11
PDF
 6.สิ่งพิมพ์
1.30 MB
10
PDF
 7.บรรจุภัณฑ์และพลาสติก
1.57 MB
15
PDF
 8.เครื่องหนังและรองเท้า
1.40 MB
11
PDF
 9.อัญมณีและเครื่องประดับ
1.39 MB
19
PDF
 10.สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
1.41 MB
20
PDF
 11.เฟอร์นิเจอร์ไม้
1.61 MB
10
PDF
 12.ผลิตภัณฑ์ยาง
1.73 MB
12
PDF
 13.อาหาร
3.15 MB
49
PDF
 14.ยาและสมุนไพร
1.67 MB
30
PDF
 15.เซรามิก
2.10 MB
11
PDF
 16.การค้าปลีกและการค้าส่ง
1.61 MB
40
PDF
 17.การขนส่งและโลจิสติกส์
1.44 MB
20
PDF
 18.บริการท่องเที่ยว
1.45 MB
34
PDF
 19.สปาและบริการสุขภาพ
1.40 MB
23
PDF
 20.ร้านอาหาร
1.41 MB
21
PDF
 21.การก่อสร้าง
1.49 MB
12
PDF
 22.การออกแบบ
1.45 MB
12
PDF
 23.บริการสารสนเทศ
1.45 MB
11
PDF
 24.การศึกษา
1.37 MB
19
PDF
 25.บริการที่ปรึกษา
1.38 MB
17
 
File
 
0
 รายงานในรูปแบบหนังสือภายใต้โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business)
 การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการติดตามและประเมินผลการส่งเสริม SME
 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 FTA และผลกระทบ
 ด้านการเงิน การลงทุน
 
 การศึกษาสถานภาพและแนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
 ภาวะเงินทุนภาคเอกชน(Private Equity)ในประเทศไทย
 โครงการศึกษาสถานการณ์ภาวะการลงทุน ของ SMEs ไทยในต่างประเทศ
 รายงานวิจัย
 ด้านกฎหมาย
 การตลาด / การส่งออก
 
 โครงการศึกษาวิจัยตลาดเชิงลึกสำหรับ SME (กรณีศึกษาตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
 การศึกษาแนวทางการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนของ SME ไทย (ภาคเหนือ-อีสาน) : กรณีศึกษาระหว่างประเทศไทย-ประเทศลาว
 
 คู่มือหลักการค้า ใน สปป.ลาว
 รายงานฉบับสมบูรณ์
PDF
 บทสรุปท้ายรายงานวิจัย
0.13 MB
25
PDF
 บรรณานุกรม
0.10 MB
10
 รายงานการศึกษาโครงสร้างและกลไกการส่งออก SMEs
 FTA และผลกระทบ
 
 ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยต่อการทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
 
PDF
 ปกนอก
0.02 MB
3
PDF
 ปกใน
0.03 MB
1
PDF
 บทสรุปผู้บริหาร (ไทย - อังกฤษ)
0.21 MB
6
PDF
 บทที่ 1 ภาพรวมความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีแบบทวิภาคีของไทย
0.28 MB
4
PDF
 บทที่ 2 ข้อตกลงเกี่ยวกับภาษีศุลกากร
0.19 MB
2
PDF
 บทที่ 3 ข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
0.32 MB
2
PDF
 บทที่ 4 ข้อตกลงเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้า
0.30 MB
2
PDF
 บทที่ 5 ข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
0.27 MB
2
PDF
 บทที่ 6 ข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าบริการ
0.38 MB
2
PDF
 บทที่ 7 ข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุน
0.30 MB
2
PDF
 บทที่ 8 ข้อตกลงเกี่ยวกับบริการวิชาชีพ
0.32 MB
2
PDF
 บทที่ 9 ข้อตกลงเกี่ยวกับนโยบายการแข่งขันทางการค้า
0.23 MB
3
PDF
 บรรณานุกรม
0.08 MB
1
PDF
 ภาคผนวก
0.13 MB
1
PDF
 เอกสารแนบ
0.19 MB
1
PDF
 ดัชนีคำศัพท์
0.06 MB
1
ZIP
 รวมไฟล์ทั้งหมด
3.05 MB
5
PDF
 โครงการยุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรีต่อ SME
1.45 MB
12
 การเตรียมตัวรับมาตรการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
 การเตรียมตัวรับมาตราการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 รายงานฉบับสมบูรณ์
 การเข้าสู่ตลาดภายหลังการเปิดเสรีทางการค้า สำหรับ SME (กรณีศึกษาตลาดออสเตรเลีย)
 การเข้าสู่ตลาดภายหลังการเปิดเสรีทางการค้า สำหรับ SME (กรณีศึกษาตลาดประเทศจีน)
 
 โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย เรื่อง การเข้าสู่ตลาดภายหลังการเปิดเสรีทางการค้า สำหรับ SMEs (กรณีศึกษาประเทศจีน)
 
PDF
 คำนำ
0.16 MB
4
PDF
 สารบัญ
0.17 MB
4
PDF
 บทที่ 1 กรอบการวิจัย
0.35 MB
4
PDF
 บทที่ 2 ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN - China Free Trad Area)
0.49 MB
4
PDF
 บทที่ 3 สถานการณ์ของผู้ประกอบการ SME ไทย
0.29 MB
4
PDF
 บทที่ 4 มณฑลฝูเจี้ยน (Fujian)
0.44 MB
3
PDF
 บทที่ 5 มณฑลซื่อชวน (Sichuan)
0.43 MB
3
PDF
 บทที่ 6 มหานครฉงชิ่ง (Chongqing)
0.41 MB
3
PDF
 บทที่ 7 เขตปกครองตนเองกว่างซี
0.46 MB
4
PDF
 บทที่ 8 สินค้าและบริการศักยภาพของไทยในการเข้าสู่ตลาดมณฑลจีน
3.13 MB
3
PDF
 บทที่ 9 บทสรุปและการวิเคราะห์
0.44 MB
5
PDF
 ภาคผนวก A : สรุปการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
0.21 MB
3
PDF
 ภาคผนวก B : ประสบการณ์ของผู้ประกอบการไทยในการออกงานแสดงสินค้าที่ประเทศจีน
0.19 MB
3
PDF
 ภาคผนวก C : มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
0.11 MB
4
PDF
 ภาคผนวก D : Product Specific Rules
0.12 MB
3
PDF
 ภาคผนวก E : สถานที่ติดต่อที่สำคัญ
0.18 MB
3
PDF
 ภาคผนวก F : เอกสารอ้างอิง
0.19 MB
3
PDF
 บทสรุปผู้บริหาร
0.53 MB
5
 รายงานการเข้าสู่ตลาดภายหลังการเปิดเสรีทางการค้าสำหรับ SME กรณีศึกษาตลาดประเทศจีน (ฉบับย่อ)
 การเข้าสู่ตลาดภายหลังการเปิดเสรีทางการค้า สำหรับ SME (กรณีศึกษา : FTA Asean - EU)
 การเข้าสู่ตลาดภายหลังการเปิดเสรีทางการค้า สำหรับ SME (กรณีศึกษาFTA Asean เกาหลี)
 
PDF
 คำนำ
0.07 MB
5
PDF
 สารบัญ
0.13 MB
4
PDF
 สารบัญตาราง
0.12 MB
3
PDF
 สารบัญภาพ
0.11 MB
3
PDF
 หลักการและเหตุผล
0.38 MB
4
PDF
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
0.36 MB
4
PDF
 ข้อมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐเกาหลี
0.67 MB
8
PDF
 ข้อมูลพื้นฐานของประเทศไทย
0.51 MB
3
PDF
 บทคัดกรองพิจารณาอุตสาหกรรมศักยภาพ
0.13 MB
3
PDF
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในสาธารณรัฐเกาหลี
0.74 MB
3
PDF
 อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มในสาธารณรัฐเกาหลี
0.75 MB
3
PDF
 อุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์
0.84 MB
3
PDF
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐเกาหลี
1.04 MB
4
PDF
 ทางเลือกกลยุทธ์และการสนับสนุนเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ตลาดเกาหลีใต้
1.76 MB
3
PDF
 ภาคผนวก A โครงสร้างภาษีเกาหลีใต้
0.17 MB
3
PDF
 ภาคผนวก B บทสรุปงานสัมมนาระดมสมองและรับฟังความคิดเห็น
0.74 MB
3
PDF
 ภาคผนวก C บทสรุปการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
0.20 MB
3
PDF
 ภาคผนวก D รายชื่อหน่วยงาน แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจและรายชื่อผู้นำเกาหลี
0.13 MB
3
PDF
 บรรณานุกรม
0.09 MB
3
PDF
 ปกแทรก
0.03 MB
4
PDF
 ปกนอก
3.17 MB
4
PDF
 ปกใน - บทสรุปผู้บริหาร
3.20 MB
8
PDF
 บทสรุปผู้บริหาร
0.35 MB
5
 โครงการจัดทำแผนปฏิบัตการส่งเสริม SMEs ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (กรณีศึกษา : รัสเซีย ชิลี และแอฟริกาใต้)
 ด้านโครงสร้างทางธุรกิจ
 ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 
 รายงานการศึกษาเครือข่ายวิสาหกิจ 66 เครือข่าย
 
PDF
 การท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี
0.54 MB
11
PDF
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกาญจนบุรี
0.54 MB
6
PDF
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรสงคราม
2.83 MB
5
PDF
 อุตสาหกรรมข้าวเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
0.67 MB
7
PDF
 ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรคุณภาพ จังหวัดราชบุรี และนครปฐม
0.55 MB
7
PDF
 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0.52 MB
6
PDF
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ
0.66 MB
4
PDF
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (CE09) จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
0.56 MB
6
PDF
 อุตสาหกรรมจักรยานยนต์และชิ้นส่วน จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และระยอง
0.62 MB
9
PDF
 อุตสาหกรรมผลไม้สดและผลไม้แปรรูป จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
0.65 MB
12
PDF
 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และระยอง
1.74 MB
9
PDF
 อัญมณีและ เครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี
1.22 MB
5
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจอาหารทะเลแปรรูป จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
1.47 MB
4
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจยางพาราและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร สุราษฎ์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี
3.26 MB
6
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจการค้าชายแดน กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี
2.89 MB
6
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจท่องเที่ยว กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร สุราษฎ์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี
2.96 MB
6
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจปาล์มน้ำมัน กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร และสุราษฎ์ธานี
3.11 MB
4
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจสวนผลไม้ กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร สุราษฎ์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และนราธิวาส
3.20 MB
7
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจอาหารทะเล กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร สุราษฎ์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี
3.22 MB
3
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา จังหวัดตรัง
2.94 MB
5
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดกระบี่
2.88 MB
5
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดตรัง
2.87 MB
5
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสตูล
2.79 MB
3
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดระนอง
2.90 MB
6
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจอาหาร และขนมของฝากพื้นเมือง จังหวัดพังงา
2.89 MB
10
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจของฝากของที่ระลึก จังหวัดตรัง
2.89 MB
9
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจผลิตภัณฑ์จากยางพารา จังหวัดพังงา
2.83 MB
5
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจอู่ต่อเรือ ซ่อมเรือ จังหวัดภูเก็ต
2.83 MB
3
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจด้านการค้าชายแดน จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย
2.59 MB
6
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวลุ่มโขง จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย
2.77 MB
3
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์
2.70 MB
8
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์
2.59 MB
5
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น และมหาสารคาม
2.90 MB
5
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจด้านโลจิสติกส์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น และมหาสารคาม
2.73 MB
5
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจข้าวหอมมะลิ กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ
3.04 MB
7
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจไหม กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ
3.23 MB
7
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ
3.24 MB
7
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (สุกร) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
3.16 MB
4
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดชัยภูมิ
2.97 MB
7
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดนครราชสีมา
2.88 MB
4
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจการผลิต และแปรรูปโค (โคเนื้อ) จังหวัดลพบุรี
3.25 MB
3
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งอาคารสถานที่ และเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสระบุรี
3.19 MB
5
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจการผลิต และแปรรูปสัตว์น้ำจืด จังหวัดสิงห์บุรี
3.31 MB
5
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนนทบุรี
3.15 MB
3
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจการผลิตแม่พิมพ์ จังหวัดปทุมธานี
2.86 MB
3
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.85 MB
5
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจการผลิตและแปรรูปสัตว์ปีก (นกกระทา) จังหวัดอ่างทอง
3.13 MB
4
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจแปรรูปอาหาร กลุ่มจังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี
2.90 MB
8
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจข้าว กลุ่มจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิจิตร
3.00 MB
6
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจการค้าชายแดน จังหวัดตาก และอุตรดิตถ์
2.46 MB
7
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
2.91 MB
6
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจปศุสัตว์ จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์
2.84 MB
5
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจโลจิสติกส์ จังหวัดพิษณุโลก และนครสวรรค์
2.57 MB
6
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจองค์ความรู้ จังหวัดพิษณุโลก และนครสวรรค์
2.77 MB
6
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจอ้อยและน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร
2.61 MB
3
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจกลุ่มภาคเหนือตอนบน
4.08 MB
12
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการนำเที่ยว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2.93 MB
6
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2.96 MB
5
PDF
 เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่โลก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3.15 MB
10
 รายงานบทวิเคราะห์ธุรกิจ ภาคผลิต และภาคการบริการ
PDF
 การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสาหรับผู้ประกอบการ SMEsในกลุ่มประเทศอาเซียนสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
14.50 MB
72
 ด้านอื่น ๆ
 
PDF
 ผลการสารวจภาระหนี้และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs : Presentation
0.88 MB
74
PDF
 ผลการสารวจภาระหนี้และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs : PDF
0.67 MB
74
 เอกสารของการสัมมนา FTA 4 กลุ่ม
 
 ครั้งที่ 4 กลุ่มอุตสาหกรรม : เครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ
 
ZIP
 กำหนดการสัมมนา.doc
0.08 MB
4
ZIP
 การใช้สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากรขาเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี_1
0.33 MB
4
ZIP
 การใช้สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากรขาเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี_2
0.83 MB
3
ZIP
 การใช้สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากรขาเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี_3
0.22 MB
2
ZIP
 การตรวจและรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้าที่จะขอรับสิทธิทางภาษีศุลกากร_1
0.04 MB
3
ZIP
 การตรวจและรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้าที่จะขอรับสิทธิทางภาษีศุลกากร_2
2.73 MB
3
ZIP
 ความคืบหน้าการทำความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทย
0.05 MB
3
ZIP
 ผู้ผลิต SMEs เครื่องหนัง อัญมณี และเครื่องประดับจะใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอย่างไร
1.05 MB
5
 ครั้งที่ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม : อาหาร
 
DOC
 กำหนดการสัมมนา
0.12 MB
7
ZIP
 การใช้สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากรขาเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี_1
0.32 MB
4
ZIP
 การใช้สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากรขาเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี_2
0.29 MB
3
ZIP
 การใช้สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากรขาเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี_3
0.22 MB
4
ZIP
 การตรวจและรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้าที่จะขอรับสิทธิทางภาษีศุลกากร_1
0.03 MB
3
ZIP
 การตรวจและรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้าที่จะขอรับสิทธิทางภาษีศุลกากร_2
2.73 MB
3
ZIP
 ความคืบหน้าการทำความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทย
0.06 MB
3
ZIP
 ผู้ผลิต SMEs อาหารจะใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอย่างไร
0.78 MB
7
 ครั้งที่ 2 กลุ่มอุตสาหกรรม : สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 
DOC
 กำหนดการสัมมนา
0.12 MB
3
ZIP
 การใช้สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากรขาเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี_1
0.34 MB
3
ZIP
 การใช้สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากรขาเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี_2
0.30 MB
3
ZIP
 การใช้สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากรขาเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี_3
0.07 MB
2
ZIP
 list_of_developing_country_TAFTA
0.01 MB
3
ZIP
 การตรวจและรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้าที่จะขอรับสิทธิทางภาษีศุลกากร_1
0.04 MB
3
ZIP
 การตรวจและรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดของสินค้าที่จะขอรับสิทธิทางภาษีศุลกากร_2
0.02 MB
3
ZIP
 ความคืบหน้าการทำความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทย
0.07 MB
3
ZIP
 โปรแกรม ROVERs
2.24 MB
2
ZIP
 ผู้ผลิต SMEs สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอย่างไร
2.43 MB
4
 ครั้งที่ 1 กลุ่มอุตสาหกรรม : ชิ้นส่วนยานยนต์
 ชุดความรู้ และรายงานผลการสำรวจ "ข้าวเกษตรอินทรีย์"
PDF
 คลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษสาบ้านต้นเปา จ.เชียงใหม่
10.62 MB
21
PDF
 คลัสเตอร์ท่องเที่ยว
4.95 MB
30
PDF
 โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน
7.44 MB
33
 ข้อมูลในอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจต่อเนื่อง ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่าย SMEs Consortium สู่ตลาดอาเซียน
PDF
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
1.61 MB
28
PDF
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2.31 MB
34
PDF
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
2.96 MB
15
PDF
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
3.67 MB
17
PDF
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมอาหาร
0.86 MB
47
PDF
 บทสัมภาษณ์นักธุรกิจผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสาน
6.30 MB
14
PDF
 แนวทางการพัฒนาและจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ SMEs
0.63 MB
26
PDF
 แบบจำลอง Macro model ของ SMEs
1.05 MB
65
PDF
 แนวทางการสร้างดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ (Leading Economic Index : LEI ของ SMEs)
0.49 MB
26
PDF
 การนำข้อมูลจากฐานข้อมูลและข้อมูลชี้วัดภาวะเศรษฐกิจมาใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและวิเคราะห์เตือนภัย ประเด็น : แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและการบูรณาการข้อมูล SMEs
1.08 MB
33
PDF
 การจัดทำสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross section analysis) และวิธีการใช้งาน SPSS สำหรับผู้สนใจทั่วไป
0.60 MB
29
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่