กรุณารอสักครู่
 

บทความPDF
 บทความองค์ความรู้ 155 บทความ ภายใต้โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
48.02 MB
332
 บทความ ปี 2562
 บทความ ปี 2561
 
PDF
 1. Smart Farmers เกษตรกรยุคใหม่ ใส่ใจเทคโนโลยีและมีองค์ความรู้ - ฝตป.(คก.)
0.50 MB
95
PDF
 2. กรณีศึกษา “กะทิชาวเกาะ” เกษตรแปรรูปเพื่อการส่งออก - ฝตป.(คก.)
0.37 MB
49
PDF
 3. กรณีศึกษา “มวยไทยเชื่อมโลก” ธุรกิจกีฬาเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.42 MB
28
PDF
 4. กรณีศึกษา “สยามเวลเนส” ธุรกิจสปา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ - ฝตป.(คก.)
0.41 MB
34
PDF
 5. กรณีศึกษา “สิงห์ปาร์ค” โมเดลธุรกิจ Social Enterprise - ฝตป.(คก.)
1.58 MB
49
PDF
 6. กรณีศึกษา Airbnb จากธุรกิจการจองห้องพัก สู่ธุรกิจไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.52 MB
27
PDF
 7. กรณีศึกษา LocalAlike โมเดลธุรกิจใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนยั่งยืน - ฝตป.(คก.)
0.41 MB
105
PDF
 8. กรณีศึกษา Wongnai โมเดลธุรกิจใหม่ไลฟ์สไตล์เพื่อการกิน (ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว) - ฝตป.(คก.)
0.18 MB
24
PDF
 9. กรณีศึกษา การแปรรูปเพิ่มค่าสินค้าเกษตร “Greenery Healthy” - ฝตป.(คก.)
0.35 MB
52
PDF
 10. กรณีศึกษา การเพิ่มมูลค่าด้วยสินค้าเกษตรแปรรูป ในประเทศญี่ปุ่น - ฝตป.(คก.)
0.38 MB
29
PDF
 11. กรณีศึกษา ส่งออกอาหารไทย สร้างเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน - ฝตป.(คก.)
0.42 MB
21
PDF
 12. กรณีศึกษา โอกาสทางการตลาด สินค้าอาหารฮาลาล - ฝตป.(คก.)
0.34 MB
29
PDF
 13. กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวแบบแสวงบุญในอินเดีย - ฝตป.(คก.)
0.39 MB
15
PDF
 14. กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในบาหลี (อินโดนิเซีย) - ฝตป.(คก.)
0.55 MB
9
PDF
 15. กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเกาหลี - ฝตป.(คก.)
0.43 MB
10
PDF
 16. กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศญี่ปุ่น - ฝตป.(คก.)
0.71 MB
10
PDF
 17. กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไต้หวัน - ฝตป.(คก.)
0.53 MB
5
PDF
 18. กรณีศึกษาโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเยอรมัน - ฝตป.(คก.)
0.66 MB
6
PDF
 19. กลยุทธ์การจัดการธุรกิจเกษตรแปรรูป – เทคนิคการบริหารต้นทุนสินค้า และบริหารต้นทุนสู่ความมั่งคั่ง - ฝตป.(คก.)
0.15 MB
33
PDF
 20. การบริหารต้นทุนธุรกิจบริการให้ได้ทั้งความมั่งคั่งและความประทับใจ - ฝตป.(คก.)
0.93 MB
27
PDF
 21. เกษตรแปรรูปกับเทรนด์รักสุขภาพ ตลาดแนวใหม่ที่ต้องเข้าใจพฤติกรรมการบริโภค - ฝตป.(คก.)
0.70 MB
25
PDF
 22. เกษตรแปรรูปออนไลน์ เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้เกษตรกร - ฝตป.(คก.)
0.82 MB
26
PDF
 23. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเกษตรแปรรูป - ฝตป.(คก.)
0.37 MB
30
PDF
 24. ความหมายและความสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.56 MB
28
PDF
 25. ช่วยการสร้าง blog เพื่อเล่าเรื่องราวจากการท่องเที่ยวแบบไวรัล - ฝตป.(คก.)
0.24 MB
38
PDF
 26. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจบริการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง - ฝตป.(คก.)
0.20 MB
16
PDF
 27. แบบจําลองธุรกิจ หรือ Business Model Canvas สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มธุรกิจท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.50 MB
40
PDF
 28. แบบจำลองธุรกิจ หรือ Business Model Canvas สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มธุรกิจเกษตรแปรรูป - ฝตป.(คก.)
0.33 MB
31
PDF
 29. แบบจำลองธุรกิจ หรือ Business Model Canvas สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรแปรรูป - ฝตป.(คก.)
0.26 MB
19
PDF
 30. แบบจำลองธุรกิจหรือ Business Model Canvas สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.53 MB
12
PDF
 31. ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการบริหารธุรกิจท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.40 MB
13
PDF
 32. ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.22 MB
15
PDF
 33. แปรรูปผลิตผลเกษตรอย่างไรให้เพิ่มค่าในยุค 4.0 - ฝตป.(คก.)
0.51 MB
27
PDF
 34. มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อการเกษตรแปรรูป - ฝตป.(คก.)
0.24 MB
25
PDF
 35. โมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์ - ฝตป.(คก.)
0.30 MB
15
PDF
 36. โมเดลการตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการผจญภัญ (Eco Tourism & Adventure) สร้างธุรกิจท่องเที่ยวจากธรรมชาติ - ฝตป.(คก.)
1.03 MB
17
PDF
 37. โมเดลธุรกิจโซเซียลเอนเตอร์ไพรซ์ - ฝตป.(คก.)
0.29 MB
15
PDF
 38. โมเดลธุรกิจด้วยเศรษฐกิจเชิงแบ่งปัน (Sharing Economy) สร้างธุรกิจรูปแบบใหม่เพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.23 MB
19
PDF
 39. โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) - ฝตป.(คก.)
0.58 MB
17
PDF
 40. โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการพักผ่อน (Wellness & Leisure Tourism) - ฝตป.(คก.)
0.37 MB
29
PDF
 41. โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวแบบแสวงบุญ สร้างธุรกิจแนวใหม่เอาใจผู้สูงอายุ - ฝตป.(คก.)
0.17 MB
45
PDF
 42. ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Business Eco System) สิ่งที่เปลี่ยนไปและธุรกิจต้องปรับตัวตาม - ฝตป.(คก.)
0.25 MB
14
PDF
 43. วิธิคิดผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว อย่างนักสร้างโมเดลธุรกิจ - ฝตป.(คก.)
0.54 MB
18
PDF
 44. เศรษฐศาสตร์ของการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยว - ฝตป.(คก.)
0.47 MB
46
PDF
 45. สร้างแบรนด์ให้ปัง ต้องเข้าให้ถึงใจผู้บริโภค ยุค 4.0 และ การตลาดเนื้อหา (Content Marketing) สร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ - ฝตป.(คก.)
0.50 MB
25
PDF
 46. ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง - ฝตป.(คก.)
0.18 MB
21
PDF
 47. ห่วงโซ่อุปทานสินค้าการเกษตร - ฝตป.(คก.)
0.46 MB
25
PDF
 48. อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป เชื่อมโยงกันอย่างไร ให้เศรษฐกิจยั่งยืน - ฝตป.(คก.)
0.24 MB
17
PDF
 49. โอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูป ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) - ฝตป.(คก.)
0.37 MB
18
PDF
 50. โอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปในตลาดโลก - ฝตป.(คก.)
0.23 MB
27
 บทความ ปี 2559
 บทความ ปี 2558
 บทความ ปี 2557
 
 พฤศจิกายน 2557
 ตุลาคม 2557
 
PDF
 พัฒนาธุรกิจด้วย Service Innovation (ตท.)
0.27 MB
13
PDF
 กรณีศึกษา : NOR Air กับการใช้บริการ Microsoft Office 365 (บร.)
0.23 MB
7
PDF
 เพิ่มขีดความสามารถของแอปพลิเคชันทางธุรกิจให้ทันสมัยด้วยคลาวด์แพลตฟอร์ม (บร.)
0.79 MB
10
 องค์ความรู้ SMEs Knowledge Center (บร.)
 
 กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 กลุ่มธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ
 กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
 กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว
กลุ่มธุรกิจด้าน IT, ICT
 กลุ่มธุรกิจการบริการด้านการศึกษา
 กันยายน 2557
 สิงหาคม 2557
 กรกฎาคม 2557
 มิถุนายน 2557
 พฤษภาคม 2557
 เมษายน 2557
 มีนาคม 2557
 กุมภาพันธ์ 2557
 มกราคม 2557
 บทความ ปี 2556
 
 ตุลาคม 2556
 กันยายน 2556
 สิงหาคม 2556
 กรกฎาคม 2556
 
PDF
 การวางแผนทางพิชิตสินเชื่อ สำหรับธุรกิจ SMEs-By-Somyot (ผน.)
0.14 MB
9
PDF
 การวางแผนทางภาษี สำหรับธุรกิจ SMEs-ตอนที่ 1-By-Somyot (ผน.)
0.18 MB
14
PDF
 การวางแผนทางภาษี สำหรับธุรกิจ SMEs-ตอนที่ 2-By-Somyot (ผน.)
0.15 MB
9
PDF
 การวางแผนทางภาษี สำหรับธุรกิจ SMEs-ตอนที่ 3-By-Somyot (ผน.)
0.12 MB
12
PDF
 การวิจัยตลาดแบบง่าย ๆ สไตล์ SMEs-By-Somyot (ผน.)
0.25 MB
13
PDF
 สภาวะโลกร้อน (สมบัติ) (ผน.)
0.06 MB
5
PDF
 เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง กับโอกาสทางธุรกิจของ SMEs (ผน.)
0.19 MB
9
PDF
 Trend การประกอบธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องตื่นตัว (ผน.)
0.18 MB
9
PDF
 ยกระดับความรู้ความสามารถการแข่งขันของธุรกิจตนเอง (ผน.)
0.15 MB
5
PDF
 ทำไม SMEs ไทย ต้องโกออนไลน์ (บก.)
0.12 MB
11
PDF
 จับตาไออาร์ดีเอ มาเลเซียกับความสำเร็จที่ใกล้แค่เอื้อม (บก.)
0.09 MB
5
PDF
 สิ่งทอไทยไม่มีวันตาย (กป.)
0.18 MB
4
PDF
 วิเคราะห์ผลกระทบค่าจ้าง 300 บาท_060754 (ขว.)
0.30 MB
3
PDF
 นโยบาย มาตรการส่งเสริมที่โดนใจ SMEs (ขว.)
0.27 MB
6
PDF
 SMEs ไทยก้าวไปกับอาเซียน (ขว.)
0.19 MB
9
PDF
 ผลิตสินค้าไม่ปลอดภัย ต้องรับผิดชอบหรือไม่ (กม.)
0.10 MB
5
PDF
 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 สำหรับ SMEs (ตอน 2 จบ) (กม.)
0.09 MB
4
PDF
 ตราสินค้าสำคัญจริงหรือ (สง.)
0.08 MB
5
PDF
 ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (สง.)
0.10 MB
3
PDF
 เงินเฟ้อมีผลต่อ SMEs อย่างไร (บร.)
0.15 MB
7
PDF
 ตลาดอยู่ไหน (บร.)
0.09 MB
8
PDF
 รวยแบบตลาดย้อนยุค (บร.)
0.15 MB
4
PDF
 องค์ความรุ้ (บร.).pdf
0.14 MB
16
 มิถุนายน 2556
 
PDF
 เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ (กม.)
0.09 MB
9
PDF
 ขายสินค้าที่ผู้อื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว (กม.)
0.08 MB
8
PDF
 ข้อตกลงสัญญาแฟนไชส์ไม่เป็นธรรม เพิกถอนได้หรือไม่ (กม.)
0.09 MB
5
PDF
 เตรียมตัวกู้เงินอย่างไร...ให้แบงค์ง้อ (สง.)
0.09 MB
8
PDF
 นวัตกรรม...พลิกฟื้นธุรกิจ (สง.)
0.17 MB
8
PDF
 บทความการร่วมลงทุนทางออกหรือทางตัน (บร.)
0.13 MB
3
PDF
 เงินเฟ้อมีผลต่อ SMEs อย่างไร (บร.)
0.15 MB
3
PDF
 บทความ 1 ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์2 (ปบ.)
0.15 MB
7
PDF
 ขนส่งไม่เสียเที่ยวเปล่า1 edit (ปบ.)
0.09 MB
4
PDF
 โซ่ห่วยหรือร้านชำ3 edit (ปบ.)
0.08 MB
6
PDF
 โอกาสของสินค้าหัตถกรรมไทยในจีนตะวันตก (ตท.)
0.45 MB
4
PDF
 การส่งเสริม SME ในประเทศอิตาลี (ตท.)
1.67 MB
4
PDF
 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยและอุตสาหกรรมสนับสนุนบุกตลาดญี่ปุ่น (ขว)
0.55 MB
2
PDF
 SMEs ญี่ปุ่น บุกเข้าไทย ส่งผลกระทบต่อ SMEs ไทย (ขว.)
0.28 MB
6
PDF
 ความสำคัญของการประเมินผลกับการดำเนินนโยบาย (ตป.)
0.10 MB
2
PDF
 SMEs กับกลโกงทางการค้าระหว่างประเทศ 1 (ตป.)
0.16 MB
4
PDF
 SMEs กับกลโกงทางการค้าระหว่างประเทศ 2 (ตป.)
0.13 MB
4
PDF
 ทำไม SMEs ไทย ต้องโกออนไลน์ (บก.)
0.12 MB
4
PDF
 จับตาไออาร์ดีเอ มาเลเซียกับความสำเร็จที่ใกล้แค่เอื้อม (บก.)
0.09 MB
2
PDF
 สิ่งทอไทยไม่มีวันตาย (กป.)
0.18 MB
3
 พฤษภาคม 2556
 
PDF
 J1-Distribution-DECEMBER 2011 (ตป.)
0.09 MB
7
PDF
 J2-Distribution2-DECEMBER 2011 (ตป.)
0.07 MB
4
PDF
 วางแผนธุรกิจ (สง.)
0.10 MB
24
PDF
 ผลิตภัณฑ์เกษตรไทยลุยตลาดอินโดได้สบายมาก (สง.)
0.40 MB
6
PDF
 แอบดู SMEsมาเลเซีย (บร.)
0.12 MB
9
PDF
 การบริหารคนสำคัญไฉน (บร.)
0.13 MB
13
PDF
 บทความ - สำรวจตลาด ลาว (ตท.)
0.75 MB
6
PDF
 บทความ - โอกาสทางธุรกิจในลาว (ตท.)
0.54 MB
6
PDF
 ทิศทางส่งเสริมSME-1 (ผน.)
0.26 MB
12
PDF
 ทิศทางการส่งเสริม SMEs ไทย 2555-2559 (2) (ผน.)
0.21 MB
10
PDF
 Quick study โครงการศึกษาธุรกิจการให้เช่าที่พักในพื้นที่ท่องเที่ยว (ขว.)
0.13 MB
7
PDF
 Quick study ผลกระทบจาก สึนามิประเทศญี่ปุ่น (ขว.)
0.20 MB
2
PDF
 quick study_เลือกตั้ง (ขว.)
0.15 MB
2
PDF
 Quick Study ย่านการค้า_เสื้อผ้า (ขว.)
0.11 MB
7
PDF
 เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ (กม.)
0.09 MB
10
 สัมมนาวิชาการสำหรับ SMEs ประจำปี 2550 เรื่อง " การเปิดตลาดการค้าและการลงทุนของ SMEs ไทยในต่างประเทศ"
 เอกสาร การสัมมนา เรื่อง "เงินร่วมลงทุนเกื้อหนุน SMEs"
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่