กรุณารอสักครู่
 

รายงานสถานการณ์ SME รายงานสถานการณ์ SME รายเดือน
 
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2563
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2562
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2561
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2560
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2559
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2558
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2557
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2556
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2555
 
PDF
 ธันวาคม
0.90 MB
12
PDF
 พฤศจิกายน
0.90 MB
5
PDF
 ตุลาคม
0.89 MB
4
PDF
 กันยายน
0.88 MB
4
PDF
 สิงหาคม
0.88 MB
6
PDF
 กรกฎาคม
0.89 MB
6
PDF
 มิถุนายน
0.90 MB
5
PDF
 พฤษภาคม
0.89 MB
5
PDF
 เมษายน
0.90 MB
8
PDF
 มีนาคม
0.87 MB
5
PDF
 กุมภาพันธ์
0.87 MB
6
PDF
 มกราคม
0.93 MB
15
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2554
 
PDF
 ธันวาคม
0.91 MB
15
PDF
 พฤศจิกายน
0.82 MB
9
PDF
 ตุลาคม
0.86 MB
7
PDF
 กันยายน
0.88 MB
5
PDF
 สิงหาคม
0.74 MB
8
PDF
 กรกฎาคม
0.74 MB
7
PDF
 มิถุนายน
0.73 MB
7
PDF
 พฤษภาคม
0.73 MB
7
PDF
 เมษายน
0.72 MB
10
PDF
 มีนาคม
0.79 MB
7
PDF
 กุมภาพันธ์
0.73 MB
10
PDF
 มกราคม
0.74 MB
9
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2553
 
PDF
 ธันวาคม
0.74 MB
12
PDF
 พฤศจิกายน
0.74 MB
5
PDF
 ตุลาคม
0.74 MB
6
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2552
 
PDF
 กันยายน
0.74 MB
4
PDF
 สิงหาคม
1.42 MB
2
PDF
 กรกฎาคม
1.45 MB
2
PDF
 มิถุนายน
1.63 MB
2
PDF
 พฤษภาคม
1.41 MB
2
PDF
 เมษายน
2.21 MB
3
PDF
 มีนาคม
2.76 MB
2
PDF
 กุมภาพันธ์
1.57 MB
3
PDF
 มกราคม
1.59 MB
5
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2551
 
PDF
 ธันวาคม
2.61 MB
14
PDF
 พฤศจิกายน
10.48 MB
6
PDF
 ตุลาคม
1.25 MB
24
 รายงานสถานการณ์ SME รายปี
 
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2562
 
PDF
 คำนำ
0.10 MB
185
 ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SME ปี 2561/2562
 ส่วนที่ 2 สถานการณ์เชิงโครงสร้างของ SME
 ส่วนที่ 3 สถานการณ์และประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อ SME ไทยในอนาคต
 ภาคผนวก
PDF
 บทสรุปผู้บริหาร รายงานสถานการณ์ SME ปี 2562 (ครบเล่ม)
8.27 MB
1,200
PDF
 Excutive Summary White Paper on SME 2019
4.24 MB
323
PDF
 สารบัญภาพ - สารบัญตาราง
0.24 MB
225
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2561
 
PDF
 คำนำ
0.24 MB
685
PDF
 สารบัญ
0.31 MB
496
PDF
 บทที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาย ในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1.98 MB
2,884
PDF
 บทที่ 2 การค้าระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
6.25 MB
873
PDF
 บทที่ 3 ดัชนีความเชื่อมั่นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560 และปี 2561
4.67 MB
765
PDF
 บทที่ 4 จำนวนและการจ้ํางงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2560
2.79 MB
2,626
PDF
 ภาคผนวก
1.13 MB
496
 บทสรุปผู้บริหาร
 บทสรุปผู้บริหาร English
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2560
 
 รายงานสถานการณ์
 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2559
 
 รายงานสถานการณ์
 Executive Summary WP 2016
 
PDF
 Chapter 1
2.10 MB
1
PDF
 Chapter 2
1.53 MB
1
PDF
 Chapter 3
0.35 MB
0
PDF
 Chapter 4
2.54 MB
1
 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2558
 
 รายงานสถานการณ์
 
PDF
 คำนำ
0.85 MB
15
PDF
 สารบัญ
0.36 MB
26
 ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2558
 ส่วนที่ 2 : สถานการณ์เชิงโครงการของ SMEs
 ส่วนที่ 3 : ผลการศึกษาที่น่าสนใจของ SMEs ไทย
 บทสรุปผู้บริหาร
 
PDF
 คำนำ
0.85 MB
9
PDF
 บทที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2558
0.90 MB
85
PDF
 บทที่ 2 การค้าระหว่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0.19 MB
26
PDF
 บทที่ 3 ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2557 และปี 2558
0.40 MB
25
PDF
 บทที่ 4 จำนวนและการจ้างงานวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2557
1.08 MB
116
PDF
 บทที่ 5 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศอาเซียน+6 ระยะที่ 3
0.14 MB
9
PDF
 บทที่ 6 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา ปี 2557
0.20 MB
7
PDF
 บทที่ 7 มาตรการ โครงการ และบริการส่งเสริม SMEs ของหน่วยงานต่างๆ
0.10 MB
8
PDF
 บทที่ 8 การวิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขนาด 180 X 180 สาขา (I/O SME 180 X 180)
0.22 MB
5
PDF
 บทที่ 9 การศึกษาวิจัยสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs ไทย ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค
0.23 MB
9
PDF
 บทที่ 10 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา (Global Entrepreneurship Monitor : GEM)
0.49 MB
7
PDF
 หน้าเครดิต
0.05 MB
13
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2557
 
 รายงานสถานการณ์
 
PDF
 ลิขสิทธิ์ (ไทย)
0.51 MB
19
PDF
 คำนำ
0.44 MB
10
PDF
 สารบัญเรื่อง และสารบัญตาราง
1.00 MB
20
 ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2556 และปี 2557
 ส่วนที่ 2 สถานการณ์เชิงโครงสร้างของ SMEs
 ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาที่น่าสนใจของ SMEs ไทย
 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2556
 
 รายงานสถานการณ์
 
PDF
 คำนำ
0.45 MB
6
PDF
 สารบัญ
0.94 MB
8
PDF
 หน้าลิขสิทธิ์
0.57 MB
8
 ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2555 และ ปี 2556
 ส่วนที่ 2 สถานการณ์เชิงโครงสร้างของ SMEs
 ส่วนที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AEC ของ SMEs ไทย
 ส่วนที่ 4 ทิศทางและมาตรการส่งเสริม SMEs
 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2554 - 2555
 
 รายงานสถานการณ์
 
PDF
 คำนำ
0.44 MB
10
PDF
 สารบัญ
0.86 MB
10
 ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SME ปี 2554 และ ปี 2555
 ส่วนที่ 2 สถานการณ์เชิงโครงสร้างของ SME
 ส่วนที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AEC ของ SME ไทย
 ส่วนที่ 4 ทิศทางและมาตรการส่งเสริม SME
 บทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทย)
 รายงานวิจัยเพิ่มเติม
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554
 
 รายงานสถานการณ์
 
PDF
 ปกหน้า
10.15 MB
9
PDF
 ปกหลัง
10.27 MB
2
PDF
 คำนำ
0.42 MB
3
PDF
 สารบัญ
0.85 MB
9
 ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2553 และแนวโน้ม ปี 2554
 ส่วนที่ 2 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงโครงสร้างของ SMEs ปี 2553
 ส่วนที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจของ SMEs ประเทศไทย
 ส่วนที่ 4 นโยบายการส่งเสริม SMEs
 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553
 
 รายงานสถานการณ์
 
PDF
 ปก
29.33 MB
3
PDF
 คำนำ
0.40 MB
3
PDF
 สารบัญ
0.87 MB
6
PDF
 หน้าลิขสิทธิ์
0.18 MB
2
 ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2552 และแนวโน้ม ปี 2553
 ส่วนที่ 2 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงโครงสร้างของ SMEs ปี 2552
 ส่วนที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจของ SMEs ประเทศไทย
 ส่วนที่ 4 มาตรการและผลการดำเนินงานส่งเสริม SMEs
 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2551 และแนวโน้มปี 2552
 
 รายงานสถานการณ์
 
PDF
 ปกหน้า
0.51 MB
14
PDF
 ปกหลัง
0.14 MB
6
PDF
 สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ
0.49 MB
20
PDF
 บทวิเคราะห์ : ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกต่อ SMEs ไทยในด้านต่าง ๆ ปี 2551 - 2552
1.70 MB
17
 ส่วนที่ 1 : สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2551 และแนวโน้ม ปี 2552
 ส่วนที่ 2 : สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงโครงสร้างของ SMEs ปี 2551 และการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ปี
 ส่วนที่ 3 : Free Trade Area กับ SMEs : โอกาสและผลกระทบจากข้อตกลงระหว่างประเทศ
 ส่วนที่ 4 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 ส่วนที่ 5 : มาตรการและผลการดำเนินงานส่งเสริม SMEs
 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2550 และแนวโน้มปี 2551
 
PDF
 ปก
0.40 MB
7
PDF
 รองปก
0.17 MB
3
PDF
 คำนำ / สารบัญ / สารบัญตาราง / สารบัญภาพ
1.02 MB
12
 ส่วนที่ 1 สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 ส่วนที่ 2 โครงสร้างและการกระจายตัวของ SMEs ปี 2550
 ส่วนที่ 3 การปรับตัวและการพัฒนา
 ส่วนที่ 4 การศึกษาวิจัยในเรื่องต่างๆ
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2549 และแนวโน้มปี 2550
 
 รายงานสถานการณ์
 
PDF
 ปก
0.74 MB
6
PDF
 รองปก
0.25 MB
4
PDF
 คำนำ
0.17 MB
3
PDF
 สารบัญตาราง
0.52 MB
8
PDF
 สารบัญภาพ
0.56 MB
2
PDF
 SMEs' Economic Outlook
1.65 MB
9
 ส่วนที่ 1 สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 ส่วนที่ 2 วิเคราะห์สุขภาพทางเศรษฐกิจและแนวโน้มปี 2550
 ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 
PDF
 บทที่ 9 การสำรวจการใช้พลังงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2549
0.70 MB
1
PDF
 บทที่ 10 ผลิตภาพแรงงาน SMEs ใน 4 สาขาอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญ
2.56 MB
1
PDF
 บทที่ 11 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสังคมผู้ประกอบการในประเทศไทย ปี 2549
2.72 MB
1
PDF
 บทที่ 12 การศึกษาเปรียบเทียบสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในต่างประเทศ
1.01 MB
2
PDF
 บทที่ 13 สรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 1
1.64 MB
2
PDF
 บทที่ 14 สรุปแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
0.52 MB
2
PDF
 ภาคผนวก 1 สรุปการจัดการฐานข้อมูล ปี 2549
0.88 MB
3
PDF
 ภาคผนวก 2 การให้บริการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานส่งเสริม SMEs
0.50 MB
1
PDF
 ภาคผนวก 3 จำนวนและการจ้างงานของ SMEs ปี 2547-2549
2.72 MB
4
 บทสรุปผู้บริหาร
 
PDF
 หน้ารองปก
0.06 MB
1
PDF
 ปกหลัง
0.03 MB
1
 ส่วนที่ 1 สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 ส่วนที่ 2 วิเคราะห์สุขภาพทางเศรษฐกิจและแนวโน้มปี 2550
 ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2548 และแนวโน้มปี 2549
 
 รายงานสถานการณ์
 
PDF
 หน้าปก
0.29 MB
7
PDF
 สารบัญ
1.11 MB
7
 ส่วนที่ 1 โครงสร้างและสถานการณ์ SMEs
 
PDF
 บทที่ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2548
4.10 MB
13
PDF
 บทที่ 2_1 ภาพรวมและการกระจายตัวของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ปี 2548
0.70 MB
13
PDF
 บทที่ 2_2 ภาพรวมและการกระจายตัวของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ปี 2548 (ต่อ)
3.80 MB
6
PDF
 บทที่ 2_3 ภาพรวมและการกระจายตัวของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ปี 2548 (ต่อ)
2.46 MB
5
PDF
 บทที่ 3_1 การจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2548
2.82 MB
5
PDF
 บทที่ 3_2 การจ้างงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2548 (ต่อ)
3.20 MB
3
PDF
 บทที่ 4_1 ภาวะเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2548
3.76 MB
4
PDF
 บทที่ 4_2 ภาวะเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2548 (ต่อ)
3.08 MB
4
PDF
 บทที่ 4_3 ภาวะเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2548 (ต่อ)
2.81 MB
4
PDF
 บทที่ 5 สถานการณ์การนำเข้า-ส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4.79 MB
7
PDF
 บทที่ 6 สถานการณ์ด้านการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.06 MB
3
PDF
 บทที่ 7 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการประจำปี 2548
2.60 MB
2
PDF
 บทที่ 8 สถานภาพและแนวทางเสริมสร้างสังคมผู้ประกอบการ
2.16 MB
3
 ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
 ส่วนที่ 3 แนวโน้มปี 2549
 บทสรุปผู้บริหาร
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2547 และแนวโน้มปี 2548
 
PDF
 สารบัญ
3.22 MB
8
 ส่วนที่ 1 ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจ ปี 2547
 ส่วนที่ 2 โครงสร้างและสถานภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2547
 ส่วนที่ 3 รายงานสภาวะเศรษฐกิจรายสาขา และผลการดำเนินงานในโครงการสำคัญ
 ส่วนที่ 4 การเปิดเสรีทางการค้ากับต่างประเทศ
 ส่วนที่ 5 แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจปี 2548
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2546 และแนวโน้มปี 2547
 
PDF
 ภาษาไทย
7.45 MB
43
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2545
 
PDF
 ภาษาไทย
3.20 MB
45
รายงานสถานการณ์ SME ปี 2544
PDF
 %E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+4+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87+SME+%E0%B8%9B%E0%B8%B5+2561
1.88 MB
45
PDF
 %E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88+4+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87+SME+%E0%B8%9B%E0%B8%B5+2561
1.88 MB
22

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัย
โทร. 0-2298-3049, 0-2298-3057, 0-2298-3067

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่