กรุณารอสักครู่
 

ประกาศราคากลาง

 ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
PDF
 27/08/62 จ้างดำเนินการเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์ APPLICATION SME CONNEXT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ครั้งที่ 2)
4.31 MB
1
PDF
 13/08/62 จ้างดำเนินการเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์ APPLICATION SME CONNEXT
0.52 MB
0
PDF
 08/08/62 ซื้อ Software พัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือบริหารจัดการฐานข้อมูล (Data Analytics)
0.65 MB
1
PDF
 10/07/62จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจสถานการณ์วิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม
2.82 MB
11
PDF
 05/07/62 จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคุณสมบัติการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9.63 MB
9
PDF
 05/06/62 จ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
0.15 MB
16
PDF
 23/05/62 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ โดยวิธีคัดเลือก
3.16 MB
20
PDF
 01/05/62 จ้างทำระบบบริหารลูกหนี้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.01 MB
7
PDF
 01/05/62 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0.17 MB
27
PDF
 22/04/62 จ้างออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมทั้งผลิตเพื่อมอบเป็นของที่ระลึกฯ โดยวิธีคัดเลือก
1.08 MB
16
PDF
 05/04/62 จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก
1.95 MB
13
PDF
 02/04/62 จ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตฯ
0.16 MB
7
PDF
 20/03/62 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและหน่วยจัดเก็บข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
0.31 MB
15
PDF
 11/03/62 จ้างดำเนินกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ เพื่อผู้ประกอบการ SME ไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ฯ
2.13 MB
10
PDF
 11/03/62 จ้างดำเนินกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
0.18 MB
10
PDF
 06/03/62 จ้างพัฒนาระบบ SME ONE Portal โดยวิธีคัดเลือก
2.38 MB
11
PDF
 21/02/62 จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
0.50 MB
13
PDF
 21/02/62 จ้างทำระบบบริหารลูกหนี้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0.04 MB
7
PDF
 13/02/62 จ้างพัฒนาระบบ SME CONNEXT : ระบบ Pre-Register โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3.15 MB
8
PDF
 11/02/62 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ SME ด้วยข้อมูลด้านที่ไม่ใช่การเงินฯ
0.88 MB
9
PDF
 07/02/62 จ้างออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อมทั้งผลิตเพื่อมอบเป็นของที่ระลึกสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs และสื่อมวลชน
0.34 MB
6
PDF
 06/02/62 จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานศึกษากฎหมายที่เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ SMEฯ
3.34 MB
10
PDF
 01/02/62 จ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้เว็บไซต์ศูนย์ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0.05 MB
3
PDF
 31/01/62 จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล SME Big Data ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9.10 MB
57
PDF
 25/01/62 จ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม SMEฯ โดยวิธีคัดเลือก
6.39 MB
14
PDF
 22/01/62 จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตของ SMEs โดยวิธีคัดเลือก
3.25 MB
9
PDF
 21/01/62 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย โดยวิธีคัดเลือก
3.37 MB
5
PDF
 07/01/62 จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจฯ โดยวิธีคัดเลือก
7.65 MB
22
PDF
 17/12/61 จ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยวิธีคัดเลือก
8.90 MB
42
PDF
 03/12/61 จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานศึกษากฎหมายที่เอื้อและลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ SMEฯ โดยวิธีคัดเลือก
3.49 MB
21
PDF
 23/11/61 จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายเดือน ปี 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0.50 MB
11
PDF
 23/11/61 จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายเดือน ปี 2562 ภาคกลางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0.50 MB
5
PDF
 23/11/61 จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายเดือน ปี 2562 ภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0.49 MB
5
PDF
 23/11/61 จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายเดือน ปี 2562 ภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0.49 MB
4
PDF
 23/11/61 จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำการพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดฯ โดยวิธีคัดเลือก
7.14 MB
20
PDF
 23/11/61 จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการรายเดือน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5.69 MB
9
PDF
 14/11/61 จ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียนฯ
0.80 MB
20
PDF
 13/11/61 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือฯ
2.23 MB
16
PDF
 13/11/61 จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานประเมินผลความยั่งยืนโครงการส่งเสริม SMEฯ
3.73 MB
19
PDF
 09/11/61 จ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงสำนักงานฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
0.62 MB
10
PDF
 07/11/61 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการ ปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก
2.39 MB
22
PDF
 10/10/61 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ฯ : อุตสาหกรรมการเกษตรและเกี่ยวเนื่อง
3.59 MB
33
PDF
 09/10/61 จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก
7.75 MB
15
PDF
 21/09/61 จ้างบริการจัดทำเงินเดือนและระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3.71 MB
14
PDF
 18/09/61 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานฯ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0.25 MB
6
PDF
 12/09/61 การเช่าพื้นที่เพื่อฝากเก็บทรัพย์สินส่วนกลางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.76 MB
3
PDF
 12/09/61 จ้างบริษัทผู้ให้บริการฝากและเก็บรักษาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.83 MB
4
PDF
 06/09/61 ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในสำนักงานฯ
0.96 MB
7
PDF
 31/08/61 จ้างการเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.75 MB
9
 ประกาศราคากลาง ปี พ.ศ. 2561
 
PDF
 20/11/61 ประกาศราคากลางจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ชุด ไฉไล ไทยแลนด์ by สสว.
0.36 MB
6
PDF
 20/11/61 ประกาศราคากลางจ้างดำเนินการติดตั้งสายนำสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ
5.34 MB
14
ZIP
 03/10/61 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่ทำการฯ
3.33 MB
23
PDF
 01/10/61 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องฯ (ครั้งที่ 2)
0.41 MB
13
PDF
 19/09/61 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและงานพื้นฯ
0.24 MB
23
PDF
 12/09/61 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและงานพื้นสำหรับพื้นที่ทำการชั้น 17,18,23
0.26 MB
22
PDF
 12/09/61 ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินส่วนกลางของสำนักงานระยะเวลา 12 เดือน (1ต.ค.61-30ก.ย.62)
1.77 MB
5
PDF
 11/09/61 ประกาศราคากลางซื้อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.51 MB
6
PDF
 06/09/61 ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและไมค์ จำนวน 40 ที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
0.41 MB
21
PDF
 04/09/61 ประกาศราคากลางประกาศราคากลางการจัดซื้อตู้นิรภัยล็อกรหัสฯ
0.46 MB
5
PDF
 28/08/61 ประกาศราคากลางซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
0.26 MB
6
PDF
 27/08/61 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองเครื่องแม่ข่ายและข้อมูลสารสนเทศระยะไกลพร้อมติดตั้งฯ
4.66 MB
12
PDF
 23/08/61 ประกาศราคากลางจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศฯ
0.45 MB
11
PDF
 21/08/61 ประกาศราคากลางจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4.77 MB
14
PDF
 16/08/61 ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ SME วันนี้ดีเร็ว
3.23 MB
14
PDF
 09/08/61 ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมแถลงข่าวปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตปี 2561
2.93 MB
13
PDF
 09/08/61 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจฯ
6.53 MB
27
PDF
 02/08/61 ประกาศราคากลางจ้างดำเนินการออกแบบและตกแต่งพื้นที่จัดนิทรรศการ ฯ
1.97 MB
20
PDF
 02/08/61 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่ายและข้อมูลสารสนเทศระยะไกลพร้อมติดตั้งฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4.50 MB
9
PDF
 23/07/61 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรม การศึกษาและข้อเสนอด้านการบริหารศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME - Stop Service Center : OSS)
2.78 MB
19
PDF
 23/07/61 ประกาศราคากลางซื้อโปรแกรม Creative Cloud for teams All Multipleฯ
0.44 MB
9
PDF
 20/07/61 ประกาศราคากลางจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4.35 MB
7
PDF
 10/07/61 ประกาศราคากลางจ้างทำระบบบริหารลูกหนี้ เพื่อใช้ดำเนินการกับผู้ประกอบการฯ โดยวิธีคัดเลือก
6.56 MB
12
PDF
 04/07/61 ประกาศราคกลางซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่ายและข้อมูลสารสนเทศระยะไกลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
0.59 MB
13
PDF
 27/06/61 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกฯ โดยวิธีคัดเลือก
2.93 MB
10
PDF
 27/06/61 ประกาศราคากลางซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0.39 MB
4
PDF
 25/06/61 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก
6.39 MB
11
PDF
 21/06/61 ประกาศราคากลางจ้างจัดทำเงินเดือนและระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยวิธีคัดเลือก
5.43 MB
7
PDF
 15/06/61 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์และชุด UPS สำรองไฟฟ้าตู้โทรศัพท์ของสำนักงานฯ
0.93 MB
4
File
 14/06/61 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสำหรับสำนักงานฯ
17
PDF
 08/06/61 ประกาศราคากลาง งานจ้างออกแบบจัดจ้างออกแบบการปรับปรุงพื้นที่ทำการชั้น G M รวมถึงออกแบบการติดตั้งสายนำสัญญาณที่ใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย (LAN Cable) โดยวิธีคัดเลือก
5.27 MB
9
PDF
 08/06/61 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจการเกษตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7.45 MB
10
PDF
 01/06/61 ประกาศราคากลางจ้างผลิตระบบ APPLICATION SME CONNECT โดยวิธีคัดเลือก
9.78 MB
27
PDF
 24/05/61 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0.05 MB
14
PDF
 22/05/61 ประกาศราคากลางจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี
0.44 MB
11
PDF
 21/05/61 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 รายการ
0.69 MB
6
PDF
 18/05/61 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของ SMEs ภาคบริการ
0.62 MB
12
PDF
 15/05/61 ประกาศราคากลางจ้างทำรายงานผลการดำเนินงาน สสว.ประจำปี 2560
0.45 MB
7
PDF
 09/05/61 ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ข้าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
0.06 MB
9
PDF
 08/05/61 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการจัดทำ Born Global Business Model โดยวิธีคัดเลือก
14.93 MB
12
PDF
 07/05/61 ประกาศราคากลางจ้างดำเนินงานพัฒนาการจัดการข้อมูล SME Big Data ระยะที่ 1
0.05 MB
18
PDF
 07/05/61 ประกาศราคากลางซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
0.05 MB
3
PDF
 30/04/61 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการศึกษา Micro Enterprise ในอาเซียน+8 โดยวิธีคัดเลือก
13.21 MB
7
PDF
 18/04/61 ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) พร้อมติดตั้งฯ (ครั้งที่ 2)
0.43 MB
7
PDF
 24/04/61 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสำหรับสำนักงานฯ
0.40 MB
6
PDF
 04/04/61 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ฯ การศึกษาธุรกิจรูปแบบใหม่ (ครั้งที่ 2)
9.60 MB
16
PDF
 30/03/61 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจฯ
6.99 MB
17
PDF
 30/03/61 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินโครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กลุ่มธุรกิจการเกษตรฯ
7.95 MB
12
PDF
 29/03/61 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง SME ผู้เข้ารับบริการภาครัฐ
0.83 MB
23
PDF
 23/03/61 ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (ครั้งที่ 2)
0.44 MB
11
PDF
 23/03/61 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว. ประจำปี 2561
0.28 MB
16
PDF
 15/03/61 ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่สำนักงาน
0.48 MB
6
PDF
 15/03/61 ประกาศราคากลางจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
0.06 MB
5
PDF
 13/03/61 ประกาศราคากลางซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงาน จำนวน 11 รายการ
0.05 MB
6
PDF
 13/03/61 ประกาศราคากลางจ้างดำเนินกิจกรรมการใช้เว็บไซต์ศูนย์ให้บริการผู้ประกอบการฯ
10.91 MB
12
PDF
 12/03/61 ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เครื่อง
1.53 MB
4
File
 15/02/61 ประกาศราคากลางจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs สู่อาเซียน+8ในสาขากลุ่มเป้าหมายที่ 1
24
PDF
 15/02/61 ประกาศราคากลางจัดซื้อแผงวงจรพร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งแผงวงจรภายในของตู้โทรศัพท์สำนักงานฯ
0.04 MB
5
PDF
 15/02/61 ประกาศราคากลางจัดซื้อปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายระบบ Firewall
0.05 MB
10
PDF
 15/02/61 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลฯ
1.80 MB
22
PDF
 15/02/61 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการจัดทำแผนการฝึกอบรมระยะยาวฯ
6.35 MB
13
PDF
 12/02/61 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานติดตามและประเมินผลฯ ภายใต้งบบูรณาการ ปี 2561
2.29 MB
19
PDF
 09/02/61 ประกาศราคากลางจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน
0.45 MB
9
PDF
 06/02/61 ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุกระจายเสียง
0.48 MB
45
PDF
 30/01/61 ประกาศราคากลางการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
0.53 MB
5
PDF
 26/01/61 ประกาศราคากลางจ้างกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
0.46 MB
27
PDF
 15/01/61 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาบำรุงรักษาเว็บไซต์และระบบติดตามฯ
0.18 MB
15
PDF
 TOR จ้างที่ปรึกษาบำรุงรักษาเว็บไซต์ฯ
5.13 MB
11
PDF
 28/12/60 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานติดตามฯ ภายใต้งบบูรณาการ ปี 2561
9.46 MB
32
PDF
 25/12/60 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก ปี 2561
10.40 MB
27
PDF
 13/12/60 ประกาศราคากลางจ้างต่ออายุระบบ Anti-virus ESET ของสำนักงานฯ
0.48 MB
9
PDF
 7/12/60 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบฯ
7.06 MB
15
PDF
 6/12/60 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบและคอมฯ
0.06 MB
7
PDF
 4/12/60 ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา รายพื้นที่
1.65 MB
25
PDF
 30/11/60 ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงาน
0.05 MB
1
PDF
 27/11/60 ประกาศราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาระบบและคอมพิวเตอร์
0.05 MB
3
PDF
 11/11/60 ประกาศราคากลางจัดจ้างทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SME รายเดือนปี 2561 ประจำภูมิภาคภาคกลางรวมภาคตะวันออกฯ
9.56 MB
6
PDF
 06/11/60 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการปรับปรุงรักษาระบบขึ้นทะเบียนฯ
0.88 MB
9
PDF
 03/11/60 ประกาศราคาจ้างงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา / รายพื้นที่ / รายประเด็น: กลุ่มธุรกิจในรูปแบบคลัสเตอร์
0.94 MB
14
PDF
 03/11/60 ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ
7.80 MB
13
PDF
 02/11/60 ประกาศราคากลางจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายเดือน ปี 2561 ประจำภูมิภาคเหนือ
9.61 MB
5
PDF
 02/11/60 ประกาศราคากลางจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายเดือน ปี 2561 ประจำภูมิภาคใต้
9.71 MB
4
PDF
 02/11/60 ประกาศราคากลางจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายเดือน ปี 2561 ประจำภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9.47 MB
6
PDF
 01/11/60 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการปรับปรุงรักษาระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
0.09 MB
8
PDF
 31/10/60 ประกาศราคากลางจ้างผู้ให้บริการข่าวตัดออนไลน์
3.40 MB
9
PDF
 31/10/60 ประกาศราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์และระบบ SMEs One-Stop Service Center
0.39 MB
8
PDF
 27/10/60 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ของประเทศฯ
1.03 MB
7
PDF
 25/10/60 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6.15 MB
8
PDF
 20/10/60 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23.29 MB
6
PDF
 18/10/60 ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงานฯ
0.07 MB
5
PDF
 18/10/60 ประกาศราคากลางบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล SME(BI)
0.04 MB
9
PDF
 17/10/60 ประกาศราคากลางจ้างติดตามและประเมินผลโครงการฯ
0.45 MB
9
 ประกาศราคากลาง ปี พ.ศ. 2560
 
PDF
 22/08/60 ประกาศราคากลางจัดทำประกันชีวิตและสุขภาพฯ
0.05 MB
1
PDF
 22/08/60 ประกาศราคากลางการจัดจ้างจัดนิทรรศการและตลาดนัดชุมชนคลองผดุงกรุงเกษม
0.05 MB
6
PDF
 22/08/60 ประกาศราคากลาง ต่อสัญญาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมซอฟแวร์ งบประมาณ บัญชี การเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน/หนี้สิน
0.27 MB
1
PDF
 22/08/60 ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในสำนักงานฯ
0.04 MB
0
PDF
 22/08/60 ประกาศราคากลางผู้ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
0.12 MB
0
PDF
 21/08/60 ประกาศราคากลางการต่อสัญญาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง
6.19 MB
2
PDF
 21/08/60 ประกาศราคากลางการต่อสัญญาฝากและเก็บรักษาเอกสารฯ
3.17 MB
1
PDF
 07/08/60 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อดำเนินกิจกรรมการให้คำปรึกษาฯ OSS จ.นครปฐม
4.04 MB
3
PDF
 07/08/60 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อดำเนินกิจกรรมการให้คำปรึกษาฯ OSS จ.สมุทรสาคร
3.30 MB
0
PDF
 07/08/60 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อดำเนินกิจกรรมการให้คำปรึกษาฯ OSS จ.อุบลราชธานี
4.25 MB
0
PDF
 20/07/60 ประกาษราคากลางจัดจ้างออกแบบ-ตกแต่งพื้นที่บูธฯ
0.20 MB
1
PDF
 19/07/60 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำรายงานการวัดระดับความรู้ทางด้านการเงินในเอเปค
4.89 MB
0
PDF
 12/07/60 ประกาศราคากลางจ้างดำเนินงานจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดฯ
3.77 MB
2
PDF
 05/07/60 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาทบทวนภารกิจฯ
0.91 MB
1
PDF
 21/06/60 จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำแนวทางการพัฒนาบริหารงานทรัพยกรบุคคล บนเว็บไซต์สำนักงานฯ
0.10 MB
7
PDF
 09/06/60 ประกาศราคากลางตรวจสุขภาพประจำปี
0.06 MB
2
PDF
 09/06/60 ประกาศราคากลางการเช่ารถยนต์ส่วนกลางฯ
5.42 MB
2
PDF
 31/05/60 ประกาศราคากลางโครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน
0.36 MB
4
PDF
 22/05/60 ประกาศราคากลางกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายฯ
0.38 MB
2
PDF
 19/05/60 ประกาศราคากลางจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการจัดพิมพ์และจัดทำ CD รายงานสถานการณ์ฯ ปี 2560
0.07 MB
9
PDF
 08/05/60 ประกาศราคากลาง Strong Regular กลุ่มอาหาร
0.92 MB
4
PDF
 08/05/60 ประกาศราคากลาง Strong Regular กลุ่มท่องเที่ยวฯ
0.86 MB
2
PDF
 05/05/60 ประกาศราคากลาง Strong Regular อุตสาหกรรมก่อสร้าง
0.93 MB
3
PDF
 08/05/60 ประกาศราคากลางจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ฯ
0.08 MB
4
PDF
 19/04/60 ประกาศราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงสำนักงานฯ
0.04 MB
2
PDF
 10/04/60 ราคากลางจ้างทำรายงานผลการดำเนินงาน สสว. 2559
0.06 MB
3
PDF
 10/04/60 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลฯ
1.55 MB
3
PDF
 29/03/60 ราคากลางจ้างจัดงานช้อปสงกรานต์ทั่วไทยฯ
1.02 MB
2
PDF
 28/03/60 ราคากลางพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ SMEs Portal ของสำนักงานฯ
0.47 MB
6
PDF
 21/03/60 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
1.19 MB
3
PDF
 20/03/60 ประกาศราคากลางการจัดจ้างดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว
0.75 MB
4
PDF
 16/03/60 ประกาศราคากลางจัดจ้างวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร
1.94 MB
3
PDF
 13/03/60 ประกาศราคากลางจัดจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs
0.90 MB
6
PDF
 07/03/60 ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงานฯ
0.05 MB
1
PDF
 06/03/60 ประกาศราคากลางจัดจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และรวบรวมองค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริม SMEs ภาคใต้ “งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center” ประจำปีงบประมาณ 2560
0.07 MB
3
PDF
 03/03/60 ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ SME
0.51 MB
4
PDF
 24/02/60 ประกาศราคา จ้างดำเนินการปรับปรุงรักษาระบบขึ้นทะเบียนฯ โดยวิธีพิเศษ
0.67 MB
4
PDF
 22/02/60 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ของประเทศฯ
0.61 MB
2
PDF
 20/02/60 ประกาศราคากลาง จัดหาผู้รับจ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ การจัดงานแถลงผลความสำเร็จโครงการฯ
0.08 MB
6
PDF
 14/02/60 ประกาศราคากลางจ้างประเมินผลแผนการส่งเสริมวิสาหกิจฯ
1.39 MB
1
PDF
 07/02/60 ประกาศราคากลางซื้อหมึกพิมพ์สำนักงานฯ
0.05 MB
1
PDF
 07/02/60 ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือและ CD-ROM
0.05 MB
2
PDF
 06/02/60 ประกาศราคากลางจัดจ้างโครงการประกวด SMEs National & Start up Awards ปีงบประมาณ 2560ฯ
0.06 MB
3
PDF
 06/02/60 ประกาศราคากลางจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ
0.17 MB
4
PDF
 03/02/60 ราคากลาง จ้างดำเนินโครงการประกวด SMEs National & Start up Awards ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมการประกวดฯ และกิจกรรมพัฒนาฯ โดยวิธีพิเศษ
0.92 MB
4
PDF
 03/02/60 ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงสำนักงานฯโดยวิธีสอบราคา
0.05 MB
1
PDF
 02/02/60 ราคากลางจ้างทปษ.จัดทำสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร (Competency)
0.69 MB
4
PDF
 31/01/60 ราคากลางจัดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาสู่สุดยอด SME จังหวัด
0.06 MB
4
PDF
 31/01/60 ราคากลางจัดจ้างการจัดงานเปิดตัวโครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0.53 MB
3
PDF
 25/01/60 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษา ดำเนินโครงการรูปแบบการส่งเสริม SME ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม กรณีศึกษาเทคโนโลยีชาวบ้าน (Frugal Innovation)
0.98 MB
3
PDF
 25/01/60 ราคากลางงานบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ฯ
0.05 MB
2
PDF
 25/01/60 ราคากลางการจ้างดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการในงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริ
0.49 MB
1
PDF
 20/01/60 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษา การติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ประจำปี 2560
1.81 MB
1
PDF
 20/01/60 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษา การสำรวจและประเมิณความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนเสียต่อการให้บริการและการดำเนินโครงการของ สสว. และการสำรวจและประเมิณผลธุรกิจ ผู้ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. ประจำปี 2560
1.07 MB
1
PDF
 11/01/60 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษา การจัดทำงานติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเชิงลึก
1.02 MB
3
PDF
 11/01/60 ราคากลางการจัางผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
0.06 MB
3
PDF
 10/01/60 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษา การจัดทำเชื่อมโยงและส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการในสาขาเกษตรอินทรีย์
1.13 MB
2
PDF
 10/01/60 ราคากลางในการบำรุงรักษาเว็บไซต์ศูนย์ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียน(www.aseansme.org)
1.62 MB
2
PDF
 04/01/60 ราคากลางในการจัดซื้อ SQL Server Version (2016) และค่าบริการโอนย้าย Application รวมถึง Database
0.04 MB
2
PDF
 27/12/59 ราคากลางจัดผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์
0.06 MB
3
PDF
 20/12/59 ราคากลางจัดพิมพ์หนังสือ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
0.25 MB
2
PDF
 15/12/59 ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์สำนักงานฯ
0.05 MB
1
PDF
 14/12/59 ราคากลางจัดจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียนฯ โดยวิธีประกวดราคา
0.06 MB
3
PDF
 07/12/59 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง จ้างทำเสื้อสูทและเสื้อโปโลฯ
0.04 MB
3
PDF
 07/12/59 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีพิเศษ การจ้างจัดหา ออกแบบและตกแต่งพื้นที่พร้อมการประชาสัมพันธ์ งาน Thailand Bestbuys 2016
0.36 MB
1
PDF
 06/12/59 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SME รายเดือน ภาคกลาง
0.70 MB
1
PDF
 06/12/59 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SME รายเดือน ภาคภาคเหนือ
0.68 MB
1
PDF
 06/12/59 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SME รายเดือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0.73 MB
1
PDF
 06/12/59 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SME รายเดือน ภาคใต้
0.69 MB
1
PDF
 02/12/59 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงเพื่อดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นฯ
0.71 MB
1
PDF
 01/12/59 ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง
0.05 MB
1
PDF
 16/11/59 ราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 55 เครื่อง
0.08 MB
1
PDF
 16/11/59 ราคากลางจัดจ้างต่ออายุโปรแกรมป้องกันความปลอดภัยสารสนเทศ
0.04 MB
1
PDF
 11/11/59 ราคากลางจัดจ้างออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ OSS
0.05 MB
2
PDF
 08/11/59 ราคากลางจัดจ้างผู้ออกแบบ-ตกแต่งพื้นที่จัดนิทรรศการ สสว.ในงาน "ITU Telecom World 2016"
0.06 MB
1
PDF
 04/11/59 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ดำเนินโครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตร
0.86 MB
1
PDF
 01/11/59 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ฯ
1.05 MB
2
PDF
 01/11/59 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำยุทธศาสตร์ฯ สาขาภาพยนตร์ฯ
0.90 MB
1
PDF
 01/11/59 ราคากลางจัดทำข่าวตัดออนไลน์
0.05 MB
1
PDF
 01/11/59 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำยุทธศาตร์ฯ
0.90 MB
1
PDF
 13/10/59 ราคากลางจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าวงจรสื่อสัญญาณฯ โดยวิธีพิเศษ
0.17 MB
1
PDF
 06/10/59 ราคากลางจัดจ้างตกแต่งสถานที่ฯ
0.05 MB
1
PDF
 05/10/59 ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงานฯ
0.07 MB
1
 ประกาศราคากลาง ปี พ.ศ. 2559
 
PDF
 05/10/59 ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงานฯ
0.07 MB
1
PDF
 26/09/59 ราคากลางประกันสุขภาพ
0.05 MB
1
PDF
 23/09/59 ราคากลางน้ำดื่ม
0.05 MB
1
PDF
 21/09/59 ราคากลางจัดจ้างบริษัทผู้ให้บริการบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์ระบบ PABX รุ่น 3300 ICP
0.21 MB
2
PDF
 21/09/59 ราคากลางต่อสัญญาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมซอฟแวร์งบประมาณฯ
0.17 MB
2
PDF
 16/09/59 ราคากลางจัดจ้างวิทยากรสำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรค่านิยมองค์กร
0.09 MB
1
PDF
 12/09/59 ราคากลางจัดจ้างดำเนินการฝากและเก็บรักษาเอกสาร โดยวิธีพิเศษ
0.24 MB
1
PDF
 12/09/59 ราคากลางจัดจ้างดำเนินการจัดงานแถลงผลความสำเร็จโครงการฯ โดยวิธีพิเศษ
0.62 MB
1
PDF
 19/08/59 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ครั้งที่ 2
0.08 MB
1
PDF
 05/08/59 ราคากลางดำเนินการเช่าพื้นที่บริเวณชั้น 1 ธพว.เพื่อเป็นศูนย์บริการ SME ครบวงจรฯ โดยวิธีพิเศษ
0.15 MB
1
PDF
 15/07/59 ราคากลางจัดจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายฯ
0.05 MB
1
PDF
 29/06/59 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
0.08 MB
1
PDF
 29/06/59 ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงานฯ
0.05 MB
1
PDF
 22/06/59 ราคากลางงานจัดหาผู้รับจ้างจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ SMEs
0.49 MB
1
PDF
 20/06/59 ราคากลางจ้างดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีพิเศษ
0.31 MB
1
PDF
 16/06/59 ราคากลางจัดซื้อเครื่องคิดเงิน
0.06 MB
1
PDF
 10/06/59 ราคากลางจัดจ้างดำเนินการจัดพิมพ์และจัดทำ CD รายงานสถานการณ์ SMEs ปี 2559
0.05 MB
4
PDF
 25/05/59 ราคากลางจัดจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี
0.06 MB
1
PDF
 11/05/59 ราคากลางจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการประเมินศักยภาพในการแข่งขันฯ โดยวิธีพิเศษ
0.66 MB
1
PDF
 11/05/59 ราคากลางจัดจ้างทำรายงานผลการดำเนินงาน สสว. ปี 2558
0.05 MB
2
PDF
 22/04/59 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง SERVER ชั้น 23 จำนวน 3 ชุด
0.04 MB
1
PDF
 24/03/59 ประกาศราคากลางจัดจ้างเช่ารถยนต์ส่วนกลางฯ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีประกวดราคา
0.05 MB
1
PDF
 21/03/59 ประกาศราคากลางจัดจ้างทำเสื้อโปโลเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ
0.05 MB
2
PDF
 17/03/59 ประกาศราคากลางจัดหาพัสดุคอมพิวเตอร์ฯ โดยวิธีพิเศษ
0.58 MB
1
PDF
 03/03/59 ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เพื่อดำเนินกิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ
3.17 MB
2
PDF
 01/03/59 ประกาศราคากลางจัดจ้างพัฒนาระบบการสื่อสาร และภาพลักษณ์ของสำนักงาน
0.53 MB
1
PDF
 29/02/59 ประกาศราคากลางจัดหาพัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ
0.50 MB
1
PDF
 29/02/59 ประกาศราคากลางจัดหาพัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ
0.11 MB
1
PDF
 15/02/59 ประกาศราคากลางจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามโครงการสำคัญและจัดการข้อมูลฯ
0.08 MB
2
PDF
 12/02/59 ประกาศราคากลางจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สสว ในรูปแบบของสื่อนิทรรศการฯ โดยวิธีตกลงราคา
0.06 MB
1
PDF
 01/02/59 ประกาศราคากลางจัดจ้างดำเนินโครงการจัดงาน SMEs National Awards ภาคการค้า การผลิตและบริการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์การประกาศผลรางวัล SMEs National Awards และกิจกรรมการจัดงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล
0.07 MB
1
PDF
 01/02/59 ประกาศราคากลางจัดหาพัสดุ กิจกรรมการปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
0.12 MB
1
PDF
 25/01/59 ประกาศราคากลางจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อไปใช้งานที่ศูนย์ OSS
0.11 MB
1
PDF
 22/01/59 ประกาศราคากลางจัดจ้างดำเนินการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง
0.83 MB
1
PDF
 20/01/59 ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงานฯ
0.05 MB
1
PDF
 07/01/59 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1.21 MB
4
 ประกาศราคากลาง ปี พ.ศ. 2558
 
PDF
 23/09/58 ราคากลางจัดทำประกันชีวิตและสุขภาพฯ โดยวิธีพิเศษ
0.05 MB
1
PDF
 23/09/58 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิตของ SMEs
0.90 MB
1
PDF
 15/09/58 ราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คและเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีตกลงราคา
0.23 MB
1
PDF
 15/09/58 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการประเมินและสรุปรายงานผลโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด
1.34 MB
1
PDF
 15/09/58 ราคากลางจัดหาผู้รับจ้างออกแบบ-ตกแต่งพื้นที่ สสว.ในงาน Thailand industry Expo 2015
0.18 MB
1
PDF
 14/09/58 ราคากลางจ้างบริษัทผู้ให้บริการฝากและเก็บรักษาเอกสารของสำนักงานฯ โดยวิธีพิเศษ
0.04 MB
1
PDF
 10/09/58 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สสว. พ.ศ. 2560-2564
1.10 MB
1
PDF
 09/09/58 ราคากลางบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานฯ
0.05 MB
2
PDF
 07/09/58 ราคากลางค่าบริการบำรุงรักษาโปรแกรมซอฟท์แวร์ งบประมาณ บัญชีฯ
0.05 MB
2
PDF
 02/09/58 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาปัจจัยในการเกิดผู้ประกอบการใหม่ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0.91 MB
2
PDF
 28/08/58 ราคากลางจัดหาผู้รับจ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด โดยวิธีตกลงราคา
0.06 MB
1
PDF
 25/08/58 ราคากลางการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ สสว.
0.10 MB
1
PDF
 21/08/58 ราคากลางกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้แก่ SMEs ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
0.08 MB
1
PDF
 29/07/58 ราคากลางกิจกรรมประเมินมูลค่าหุ้นฯ
0.06 MB
1
PDF
 28/07/58 ราคากลางฯจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการฯ
1.84 MB
3
PDF
 22/07/58 ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เฉพาะทาง firewall and spam mail + TOR โดยวิธีพิเศษ
0.26 MB
4
PDF
 15/07/58 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาปัจจัยในการเกิดผู้ประกอบการฯ
0.96 MB
2
PDF
 13/07/58 ราคากลางจัดพิมพ์ และทำ CD รายงานสถานการณ์ SMEs ปี 2558ฯ
0.06 MB
0
PDF
 03/07/58 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ประกอบการ SME
0.90 MB
1
PDF
 01/07/58 ราคากลางจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ภาพรวมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด
0.06 MB
1
PDF
 29/06/58 ราคากลางจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สสว.
0.18 MB
1
PDF
 26/06/58 ราคากลางจัดจ้างดำเนินกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาฯ โดยวิธีพิเศษ
0.07 MB
1
PDF
 24/06/58 ราคากลางจัดจ้างกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้แก่ SMEsฯ
0.08 MB
2
PDF
 24/06/58 ราคากลางจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงาน สสว.
0.07 MB
1
PDF
 22/06/58 ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เฉพาะทาง (โปรแกรมป้องกันไวรัส)
0.07 MB
1
PDF
 18/06/58 ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เฉพาะทางฯ Firewall, Spammail
0.06 MB
1
PDF
 16/06/58 ราคากลางงานจ้างผู้ให้บริการโอนย้ายApplication และ database Microsoft Dynamics Navision
0.22 MB
2
PDF
 11/06/58 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำตารางการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจสำหรับ SMEs (SME Social Accounting Matrix - SMESAM) โดยวิธีตกลง
0.68 MB
1
PDF
 08/06/58 ราคากลางจัดจ้างดำเนินการจัดพิมพ์ และจัดทำ CD รายงานสถานการณ์ SMEs ปี 2558
0.05 MB
1
PDF
 04/06/58 ราคากลางจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์สำนักงาน
0.05 MB
1
PDF
 02/06/58 ราคากลางจัดจ้างดำเนินกิจกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดอันดับ SME (SME National Champion) โดยวิธีพิเศษ
0.57 MB
1
PDF
 29/05/58 ราคากลางจัดจ้างดำเนินการจัดทำคู่มือการให้คำปรึกษา SMEs
0.23 MB
1
PDF
 28/05/58 ราคากลางจัดจ้างดำเนินงานพัฒนาระบบแบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ
0.55 MB
1
PDF
 29/04/58 ราคากลางการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียนครั้งที่ 36
0.09 MB
1
PDF
 01/04/58 ราคากลางส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริ
0.09 MB
1
PDF
 31/03/58 ราคากลางจ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ สสว.
3.36 MB
1
PDF
 03/03/58 ราคากลางจัดจ้างบริษัทรับทำประกันชีวิตและสุขภาพ
0.08 MB
1
PDF
 23/02/58 ราคากลางจัดจ้างดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน สสว.ประจำปี 2557
0.07 MB
1
PDF
 23/02/58 ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (1 เม.ย. - ก.ย.58)
0.06 MB
1
PDF
 19/02/58 ราคากลางจัดจ้างดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล SMEs
0.06 MB
1
PDF
 11/02/58 ราคากลางจัดซื้อหมึกปรินเตอร์ของสำนักงานฯ
0.05 MB
1
PDF
 29/01/58 ราคากลางจัดจ้างดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงระบบดัชนีและข้อมูลทางการเงินของ SMEs
0.10 MB
1
PDF
 21/01/58 ราคากลางจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 2558
0.07 MB
1
PDF
 20/01/58 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาการสำรวจทัศนคติและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ
1.26 MB
1
PDF
 15/01/58 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาและจัดทำมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามขนาดของธุรกิจ
1.15 MB
2
PDF
 15/01/58 ราคากลางจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน (ASEAN SME Service Provider Network)
1.27 MB
1
PDF
 09/01/58 ราคากลางจัดจ้างบริษัทเพื่อให้บริการรถเช่า
0.08 MB
1
 ประกาศราคากลาง ปี พ.ศ. 2557
 
PDF
 30/12/57 ราคากลางจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการจัดทำประกาศกระทรวง
0.07 MB
3
PDF
 25/12/57 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจดทำมาตรการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่ชายแดน
1.05 MB
2
PDF
 12/12/57 ราคากลางจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์สำนักงานฯ
0.06 MB
2
PDF
 11/12/57 ราคากลางจ้างจัดพิมพ์ไดอารี่
0.06 MB
2
PDF
 11/12/57 ราคากลางการจัดจ้างฯ ผลิตและเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อวิทยุ
0.05 MB
2
PDF
 20/11/57 ราคากลางจัดจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์
0.06 MB
2
PDF
 19/11/57 ราคากลางจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ของสำนักงานฯ
0.07 MB
2
PDF
 06/11/57 ราคากลางจัดจ้างกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (งานบก.(ทม.))
0.04 MB
2
PDF
 03/11/57 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง ดำเนินการจัดทำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา
1.12 MB
2
PDF
 31/10/57 ราคากลางจัดจ้างดำเนินโครงการจัดงาน SMEs National Awards
0.07 MB
2
PDF
 30/10/57 ราคากลางโครงการจัดงาน SMEs National Awards ภาคการผลิต การค้าและบริการ/กิจกรรมการรับสมัคร และกิจกรรมการจัดประกวด SMEs National Awards
0.82 MB
2
PDF
 29/10/57 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตฯ ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
0.68 MB
2
PDF
 29/10/57 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตฯ ภาคเหนือ
0.76 MB
2
PDF
 29/10/57 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตฯ ภาคใต้
0.72 MB
2
PDF
 29/10/57 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมจัดทำระบบติดตามและประเมินผลฯ
1.95 MB
2
PDF
 28/10/57 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิจัยสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs ไทย ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค (ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและตะวันตก)(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
0.62 MB
2
PDF
 28/10/57 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิจัยสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs ไทย ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
0.58 MB
2
PDF
 28/10/57 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิจัยสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs ไทย ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ)
0.51 MB
2
PDF
 28/10/57 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิจัยสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs ไทย ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค (ภาคใต้)
0.52 MB
2
PDF
 27/10/57 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินผลโครงการฯ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ และภายใต้งบประมาณนอกกองทุนฯ โดยวิธีคัดเลือก
1.45 MB
2
PDF
 27/10/57 ราคากลางจัดจ้างผลิตและเผยแพร่นิตยสาร SMEs Today รายไตรมาส
0.07 MB
2
PDF
 27/10/57 ราคากลางจัดจ้างดำเนินการศึกษาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ฯ
0.05 MB
2
PDF
 24/10/57 ราคากลางจัดจ้างที่จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ ปี 2558
0.07 MB
2
PDF
 24/10/57 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายไตรมาส ปี 2558 ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0.08 MB
2
PDF
 21/10/57 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา
1.16 MB
2
PDF
 21/10/57 ราคากลางจัดทำข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการฯ
0.62 MB
2
PDF
 17/10/57 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานฯ ปี 2555 - 2557
0.74 MB
2
PDF
 03/10/57 ราคากลางจัดจ้างบริษัทผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบตู้โทรศัพท์ PABX ยี่ห้อ Mitle
0.05 MB
2
PDF
 29/09/57 ราคากลางจัดจ้างพนักงานบริการพนักงาน - รับส่งเอกสาร
0.04 MB
3
PDF
 29/09/57 ราคากลางจัดจ้างพนักงานบริการพนักงาน - แม่บ้าน
0.04 MB
2
PDF
 29/09/57 ราคากลางจัดจ้างพนักงานบริการ - พนักงานขับรถส่วนกลาง
0.04 MB
2
PDF
 22/09/57 ราคากลางจัดจ้างบริษัทผู้ให้บริการรับทำประกันชีวิตและสุขภาพแก่พนักงาน สสว. โดยวิธีพิเศษ
0.07 MB
2
PDF
 18/09/57 ราคากลางการจ้างบริษัทผู้ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
0.06 MB
2
PDF
 18/09/57 ราคากลางจ้างผู้ให้บริการเก็บรักษาและดูแลเอกสาร
0.05 MB
2
PDF
 09/09/57 ราคากลางค่าบำรุงรักษาโปรแกรมซอฟแวร์ งบประมาณ บัญชี การเงิน พัสดุ
0.15 MB
3
PDF
 18/08/57 ราคากลางจ้างบ.รับทำประกันชีวิต
0.07 MB
1
PDF
 22/08/57 ราคากลางซื้อหมึกปริ้นเตอร์สำนักงานฯ
0.07 MB
2
PDF
 05/08/57 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียนฯ
1.26 MB
1
PDF
 27/06/57 ราคากลางจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ
0.05 MB
1
PDF
 16/06/57 ราคากลางพัฒนาแบบจำลอง SMECGE
0.42 MB
2
PDF
 04/06/57 ราคากลางบำรุงรักษาอุปกรณ์เฉพาะทาง Fire wall & Spam mail
0.05 MB
1
PDF
 29/05/57 ราคากลางจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2557
0.05 MB
1
PDF
 27/05/57 ประกาศสอบราคาจ้างตรวจสุขภาพประจำปี
1.16 MB
1
PDF
 27/05/57 ราคากลางจ้างจัดพิมพ์และจัดทำซีดีรายงานสถานการณ์ฯ ประจำปี 2557
0.06 MB
1
PDF
 21/05/57 ราคากลางจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส(Antivirus)
0.08 MB
1
PDF
 16/05/57 ราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
0.06 MB
1
PDF
 12/05/57 ราคากลางโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการฯ
0.73 MB
1
PDF
 12/05/57 ราคากลางการจัดจ้างโครงการยกระดับผู้ประกอบการฯ (OTOP GO Online)
0.06 MB
1
PDF
 06/05/57 ราคากลางโครงการยกระดับผู้ประกอบการฯ (OTOP PLUS) กลุ่มจังหวัดภาคอีสานฯ
0.06 MB
1
PDF
 06/05/57 ราคากลางโครงการยกระดับผู้ประกอบการฯ (OTOP PLUS) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฯ
0.05 MB
1
PDF
 06/05/57 ราคากลางโครงการยกระดับผู้ประกอบการฯ (OTOP PLUS) กลุ่มจังหวัดภาคกลางฯ
0.05 MB
1
PDF
 06/05/57 ราคากลางโครงการยกระดับผู้ประกอบการฯ (OTOP PLUS) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
0.05 MB
1
PDF
 02/05/57 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา (GEM)
0.10 MB
1
PDF
 02/05/57 ราคากลางจัดจ้างหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการรถเช่า
0.05 MB
1
PDF
 28/04/57 ราคากลางการจัดจ้างดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (ครั้งที่2)
0.06 MB
1
PDF
 24/04/57 ราคากลางจ้างระบบติดตามและประมวลผลโครงการฯ
0.09 MB
1
PDF
 23/04/57 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานประสานและกำกับการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ
0.61 MB
1
PDF
 22/04/57 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs รายสาขา ปี 2557
0.74 MB
2
PDF
 22/04/57 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาการสำรวจประเมินความคิดเห็น
0.80 MB
1
PDF
 22/04/57 ราคากลางพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานฯ
0.03 MB
1
PDF
 22/04/57 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการฯ ภาคกลางและตะวันออก
0.58 MB
1
PDF
 22/04/57 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0.59 MB
1
PDF
 22/04/57 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการฯ ภาคใต้
0.59 MB
1
PDF
 22/04/57 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการฯ ภาคเหนือ
0.60 MB
1
PDF
 21/04/57 ราคากลางจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ฯ ผ่านสื่อวิทยุ
0.08 MB
1
PDF
 21/04/57 ราคากลางจัดจ้างพัฒนาระบบสำรองข้อมูลระยะไกล
0.06 MB
1
PDF
 18/04/57 ราคากลางจัดจ้างดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการตลาดฯ ผ่านสื่อสร้างสรรค์ฯ
0.05 MB
1
PDF
 17/04/57 ราคากลางจัดหาเครื่องแม่ข่ายเพื่องานข้อมูลและวิจัย
0.06 MB
1
PDF
 17/04/57 ราคากลางจ้างพัฒนาระบบ Mail Server
0.06 MB
1
PDF
 10/04/57 ราคากลางจัดจ้างพัฒนาฐานข้อมูลสมาชิก
0.04 MB
1
PDF
 08/04/57 ราคากลางจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลและอุปกรณ์เสริมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
0.15 MB
1
PDF
 08/04/57 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการยกระดับ OTOP สู่ SMEs ปี 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.69 MB
1
PDF
 08/04/57 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการยกระดับ OTOP สู่ SMEs ปี 2557 ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้
0.12 MB
1
PDF
 08/04/57 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการยกระดับ OTOP สู่ SMEs ปี 2557 ภาคเหนือ
1.56 MB
1
PDF
 08/04/57 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการยกระดับ OTOP สู่ SMEs ปี 2557 กรุงเทพและภาคตะวันออก
0.12 MB
1
PDF
 02/04/57 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ AEC and SMEs (Phase 5)
0.06 MB
1
PDF
 01/04/57 ราคากลางการจ้างดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง
0.06 MB
1
PDF
 01/04/57 ราคากลางบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ของสำนักงานฯ
0.05 MB
1
PDF
 26/03/57 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานจัดทำแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4
0.84 MB
1
PDF
 25/03/57 ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานฯ
0.48 MB
1
PDF
 25/03/57 ราคากลางเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานฯ
0.05 MB
1
PDF
 24/03/57 ราคากลางจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมุลความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์
0.06 MB
1
PDF
 21/03/57 ราคากลางจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่นิตยสาร SMEs Today รายไตรมาส
0.06 MB
1
PDF
 21/03/57 ราคากลางจ้างดำเนินการจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน สสว.ปี2556
0.06 MB
1
PDF
 21/03/57 ราคากลางประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
0.05 MB
1
PDF
 18/03/57 ราคากลางจ้างพัฒนาองค์ความรู้ฯ
0.06 MB
1
PDF
 18/03/57 ราคากลางจ้างสำรวจความพึงพอใจฯ
0.06 MB
1
PDF
 17/03/57 ราคากลางจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินกิจกรรมศึกษาแนวทางการส่งเสริมฯ กรณีศึกษาจากสหภาพยุโรป
0.95 MB
1
PDF
 13/03/57 จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริ
0.07 MB
1
PDF
 13/03/57 ราคากลางโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
0.06 MB
1
PDF
 13/03/57 จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตรายไตรมาส4 ภาคเหนือ
0.06 MB
1
PDF
 13/03/57 จัดทำข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตรายไตรมาส4 ภาคใต้
0.06 MB
1
PDF
 13/03/57 จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตรายไตรมาส4 ภาคตะวันออก
0.07 MB
1
PDF
 13/03/57 ราคากลางจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตไตรมาส4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0.07 MB
1
PDF
 13/03/57 จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ
0.05 MB
1
PDF
 13/03/57 ราคากลางจ้างดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการฯ
0.07 MB
1
PDF
 13/03/57 จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ ปี 2557
0.54 MB
1
PDF
 12/03/57 ราคากลางการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต ภาคเหนือ
0.63 MB
1
PDF
 12/03/57 ราคากลางการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต ภาคใต้
0.62 MB
1
PDF
 12/03/57 ราคากลางการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต ภาคกลางรวมตะวันออก
0.65 MB
1
PDF
 12/03/57 ราคากลางการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0.66 MB
1
PDF
 12/03/57 ราคากลางการศึกษาวิจัยสถานการณ์ของ SMEs ภาคเหนือ
0.52 MB
1
PDF
 12/03/57 ราคากลางการศึกษาวิจัยสถานการณ์ของ SMEs ภาคใต้
0.49 MB
1
PDF
 12/03/57 ราคากลางการศึกษาวิจัยสถานการณ์ของ SMEs ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
0.53 MB
1
PDF
 12/03/57 ราคากลางการศึกษาวิจัยสถานการณ์ของ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0.51 MB
1
PDF
 11/03/57 จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศอาเซียน +6 ระยะที่3
1.08 MB
1
PDF
 10/03/57 การจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมดำเนินงานสนับสนุนภารกิจ APEC SME Chairmanship(2557) ระยะที่ 3
0.91 MB
2
 ประกาศราคากลาง ปี พ.ศ. 2556
 
PDF
 25/12/56 ประกาศราคากลางจัดซื้อข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ ขอมูลนิติบุคคลที่ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ปี2556 และข้อมูลงบการเงินของนิติบุคคลปี 2555
0.06 MB
0
PDF
 18/12/56 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างโครงการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนที่ต้องรายงานสถิติข้อมูลต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือวิสาหกิจตามมาตรา 40
0.50 MB
0
PDF
 18/12/56 ประกาศราคากลางโครงการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนที่ต้องรายงานสถิติข้อมูลต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือวิสาหกิจตามมาตรา 40
0.07 MB
0
PDF
 27/11/56 การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs ภูมิภาค (ภาคเหนือ)
0.08 MB
0
PDF
 26/11/56 ประกาศราคากลางกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ฯ
0.08 MB
0
PDF
 26/11/56 ประกาศราคากลางกิจกรรมรับสมัครฯ
0.07 MB
0
PDF
 26/11/56 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ
0.10 MB
0
PDF
 25/11/56 การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs ภูมิภาค (ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
0.08 MB
0
PDF
 25/11/56 การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs ภูมิภาค (ภาคกลาง ภาคตะวันออก)
0.09 MB
0
PDF
 25/11/56 การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs ภูมิภาค (ภาคใต้)
0.09 MB
0
PDF
 21/11/56 ประกาศราคากลางจัดซื้อข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556
0.07 MB
0
PDF
 21/11/56 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานฯปี2555-2556
0.09 MB
0
PDF
 5/11/56 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) "จ้างดำเนินการขยายช่องทางการค้าและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ ณ ประเทศเกาหลีใต้ โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SMEs "
0.07 MB
0
PDF
 15/11/56 การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสมาชิก (MMS)
0.06 MB
0
PDF
 31/10/56 การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบริการข่าวตัดออนไลน์
0.08 MB
0
PDF
 29/10/56 ประกาศราคากลางสร้างเครือข่ายประเทศสาธารรัฐประชาชนจีน
0.07 MB
0
PDF
 18/10/56 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างดำเนินการบำรุ่งรักษาโปรแกรมซอฟแวร์ งบประมาณ บัญชีฯ
0.08 MB
0
File
 16/10/56 การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างบริษัทผู้ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่องเพื่อใช้งานในสำนักงาน ชั้น M ,17,18,23
0
PDF
 15/10/56 การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการเช่าพื้นที่โกดัง
0.06 MB
1
PDF
 15/10/56 การเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการเก็บรักษาและดูแลเอกสาร
0.07 MB
1
PDF
 25/9/56 จ้างสำเนาภาพและเสียงฯ
0.23 MB
1
PDF
 19/9/56 ราคากลางประกันชีวิตและสุขภาพ
0.08 MB
1
PDF
 9/9/56 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง-รอ(ภ) แก้ไข 5.9.56
0.09 MB
2
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่