กรุณารอสักครู่
 

แผนการส่งเสริม SME

 บทสรุปผู้บริหาร
 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549)
 
PDF
 ปก
0.04 MB
36
PDF
 สารบัญ
0.04 MB
33
PDF
 คำนำ
0.05 MB
23
PDF
 บทที่ 1 : บทนำ
0.10 MB
58
PDF
 บทที่ 2 : บทบาทและความสำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0.11 MB
102
PDF
 บทที่ 3 : สถานการณ์และปัญหาอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0.18 MB
57
PDF
 บทที่ 4 : นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของประเทศไทย
0.12 MB
79
PDF
 บทที่ 5 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย
0.18 MB
61
PDF
 บทที่ 6 : มาตรการเชิงนโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย
0.16 MB
36
PDF
 บทที่ 7 : แนวทางแผนงานเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในระยะ พ.ศ. 2545 - 2549
0.24 MB
42
PDF
 บทที่ 8 : กลไกการบริหารแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0.13 MB
25
ZIP
 ฉบับที่ 1 (ทั้งเล่ม)
2.65 MB
96
 ภาคผนวก
 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
 
PDF
 ปก
0.12 MB
29
PDF
 สารบัญ
0.07 MB
25
PDF
 คำนำ
0.05 MB
23
PDF
 บทนำ
0.08 MB
29
PDF
 บทที่ 1 : ความสำคัญ โครงสร้าง และสถานการณ์ที่ส่งผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยบทที่ 1 : ความสำคัญ โครงสร้าง และสถานการณ์ที่ส่งผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยบทที่ 1 : ความสำคัญ โครงสร้าง และสถานการณ์ที่ส่งผลต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย
0.22 MB
61
PDF
 บทที่ 2 : ผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผ่านมา
0.18 MB
50
PDF
 บทที่ 3 : การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
0.45 MB
38
PDF
 บทที่ 4 : กรอบแนวคิด ทิศทาง และวิสัยทัศน์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2550-2554
0.32 MB
48
PDF
 บทที่ 5 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2550 – 2554
0.34 MB
83
PDF
 บทที่ 6 : การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฎิบัติการ
0.37 MB
45
PDF
 ปกบทสรุปผู้บริหาร
0.12 MB
54
PDF
 บทสรุปผู้บริหาร
0.72 MB
54
 ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)
 ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME
โทร. 0-2298-3097, 0-2298-3098, 0-2298-3109

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่