กรุณารอสักครู่
 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

26 เมษายน 2562 1,025

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับรายการ
1โครงสร้างหน่วยงาน
2ข้อมูลผู้บริหาร
3อำนาจหน้าที่
4แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 - 2564
   - ภาพรวมยุทธศาสตร์ ปี 2562 - 2564
5ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7ข่าวประชาสัมพันธ์
8Q&A
9Social Network

แผนการดำเนินงาน

ลำดับรายการ
10แผนดำเนินงานประจำปี
11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

ลำดับรายการ
13มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

ลำดับรายการ
14มาตรฐานการให้บริการ
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   - สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ
   - สถิติผู้เข้ารับบริการคำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นจากศูนย์ OSS
16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
17e-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลำดับรายการ
18แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
   - แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
   - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 
19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ลำดับรายการ
21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน
24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับรายการ
25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
27หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556
   - แผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Training Roadmap) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
   - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
   - หลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากรและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ลำดับรายการ
29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   - ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ฯ ของ สสว.
   - คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 110-2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและรับเรื่องเรียน (ศปท.สสว.)ฯ
30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   - จัดประชุมกลุ่มย่อยกับ หน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการส่งเสริม SME ต่อไป
   - จัดประชุมกลุ่มย่อยกับ SME เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการส่งเสริม SME ต่อไป

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ลำดับรายการ
34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ลำดับรายการ
42มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
44มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
45มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
46มาตรการป้องกันการรับสินบน
47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- ประกาศสำนักงานฯ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ ของ สสว.
- ประกาศสำนักงานฯ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
48มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ