กรุณารอสักครู่
TH EN
 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

26 เมษายน 2562 1,863

ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับ รายการ
1 โครงสร้างหน่วยงาน
2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่
4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 - 2564
- ภาพรวมยุทธศาสตร์ ปี 2562 - 2564
5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
8 Q&A
9 Social Network

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ รายการ
10 แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

ลำดับ รายการ
13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

ลำดับ รายการ
14 มาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ
- สถิติผู้เข้ารับบริการคำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นจากศูนย์ OSS
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
17 e-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลำดับ รายการ
18 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
- แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ลำดับ รายการ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ รายการ
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556
- แผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Training Roadmap) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- หลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากรและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ลำดับ รายการ
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ฯ ของ สสว.
- คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 110-2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและรับเรื่องเรียน (ศปท.สสว.)ฯ
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- จัดประชุมกลุ่มย่อยกับ หน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการส่งเสริม SME ต่อไป
- จัดประชุมกลุ่มย่อยกับ SME เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการส่งเสริม SME ต่อไป

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ลำดับ รายการ
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ลำดับ รายการ
42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- ประกาศสำนักงานฯ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ ของ สสว.
- ประกาศสำนักงานฯ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ