กรุณารอสักครู่
TH EN
 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง : รายละเอียดการให้สิทธิ

29 ตุลาคม 2560 1,232

รายละเอียดการให้สิทธิ ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

  • สนับสนุนการดำเนินงานของกองทนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME
  • เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
  • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประกอบกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ติดต่อ 02-127-7000
www.cgd.go.th
โครงการอื่นๆ