กรุณารอสักครู่
TH EN
 

กำหนดการโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

13 กันยายน 2562 322

กำหนดการ

โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

........................................

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.     พิธีเปิด “โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

                                      โดย     นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี

                                      กล่าวรายงาน :

                                      โดย     นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

                                                ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น.     ปาฐกถาพิเศษ “วิสาหกิจเพื่อสังคม รากฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

                                      โดย     นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

๐๙.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.     การเสวนา “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม”

                                      โดย     ๑) นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

                                                     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

 ๒) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                         

                                                ๓)  นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม     

๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.     การอภิปราย “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม”

                                      โดย     ๑) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

                                                ๒) ผู้แทนกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

                                                ๓) ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

๑๒.๓๐ น.                 รับประทานอาหารกลางวัน

......................................................

หมายเหตุ :

  • พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.
  • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/osepdsdw/