กรุณารอสักครู่
 

การประชุมระดับภูมิภาค ASEAN SMEs: a Health Tourism Roadmap from Regional to Global Market

28 พฤษภาคม 2562 659

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ดำเนินโครงการ ASEAN SMEs Cluster Project “Enhancing Competitiveness of ASEAN SMEs through Cluster Development and International Quality Standard Adherence” โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในอาเซียนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ โดยโครงการดังกล่าวคาดหวังให้ภาคอุตสาหกรรมของภูมิภาคสามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบห่วงโซ่มูลค่าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์

 

1.   เพื่อสร้างและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและกรอบแนวคิดในการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ
2.   เพื่อนำเสนอผลการวิจัยและ Roadmap จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย
3.   นำเสนอ Best Practice ของประเทศที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism Industry) 

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

1.   ผู้ประกอบการ SMEs
2.   ผู้บริหารภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือตัวแทน
  

 

รายละเอียดงาน

 

งานประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอังคารที่  11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ 

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

ผู้ประกอบการ ผู้บริหารภาครัฐ หรือบุคคลสนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2Yo9qrA หรือแสกน QR code  

 

 

 

ผู้ประสานงานโครงการ

 

คุณณัฐวดี กุลคีรีรัตนา
อีเมล์ NattawadeeK@kenan-asia.org
เบอร์โทรศัพท์ +662-229-3131 ต่อ 508

คุณประภาสิริ สุทธิโสม
อีเมล์: Prapasiris@kenan-asia.org
เบอร์โทรศัพท์ +662-229-3131 ต่อ 509