กรุณารอสักครู่
 

สัมมนา “การบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2”

5 พฤศจิกายน 2561 3,539

       

      สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)  สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ จัดสัมมนาเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้กับ SMEs ในหัวข้อ การบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้อง Convention Centre A2 ชั้น 22 โรงแรม Centara Grand CentralWorld เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในระยะที่ 2 โดยเปิดโอกาสให้ SMEs ได้มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

      โดย SMEs ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน จะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียม 50,000 บาทต่อกิจการ สำหรับนำไปทดลองซื้อประกันค่าเงิน (FX Options) กับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ 

          รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.exim.go.th/doc/th/training/FX_SMEs_V2.pdf   โทรศัพท์ 02-271-3700, 02-617-2111 ต่อ 3530-9