กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการส่งเสริม MSME ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปีงบประมาณ 2566

14 กุมภาพันธ์ 2566 309

"ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการส่งเสริม MSME
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปีงบประมาณ 2566"

 

          รศ.ดร.วีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการส่งเสริม MSME ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ สสว. และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงานภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2566 จำนวน 39 หน่วยงาน รวมถึงผู้บริหาร สสว. ณ ห้องวิภาวดีรังสิตบอลรูมเอ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566