กรุณารอสักครู่
TH EN
 

การปรับตัวของ MSMEs ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสู่วิถีปฏิบัติใหม่และตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

7 กันยายน 2565 424

"การปรับตัวของ MSMEs ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสู่วิถีปฏิบัติใหม่และตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป"

 

          นางสาววิมลกานต์  โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้งานประชุม APEC SME 2022 หัวข้อ “การปรับตัวของ MSMEs ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสู่วิถีปฏิบัติใหม่และตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป” (Ready for the ‘Next Normal’: How MSMEs should adapt to an evolving market landscape) กิจกรรมนี้จะเป็นเวทีในการแบ่งปันข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการสร้างขีดความสามารถของ MSME ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค สู่วิถีปฏิบัติใหม่ (Next Normal) ระหว่างผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาค ในประเด็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด แนวทางการดำเนินนโยบายส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของ MSME โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตเศรษฐกิจเอเปค ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยงานจัด ณ ห้องสิมิลัน บี โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565