กรุณารอสักครู่
TH EN
 

การประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ประจำปี 2564 และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจำปี 2564 และงานโครงการ ปี 2563

12 สิงหาคม 2565 319

"การประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ประจำปี 2564 และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจำปี 2564 และงานโครงการ ปี 2563"

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ภายใต้แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริม SME ประจำปี 2564 และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของ สสว. ประจำปี 2564 และงาน/โครงการ ปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มเติม (MSME 2020)  โดยมี นางบุญญารัศมิ์ บุญอาจ ผอ.ฝ่ายติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน ณ ห้อง KAMOLTHIP 1 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ และแบบ Online ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565