กรุณารอสักครู่
TH EN
 

สัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565

2 สิงหาคม 2565 252

"สัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565"

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ "SME One ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการเพื่อ SME เข้าถึงทุกบริการของหน่วยงานภาครัฐ" หัวข้อ "การส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS" และการนำเสนอผลการประเมินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยผู้แทนจาก บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีหน่วยงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 25 หน่วยงาน ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ สสว. และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เข้าร่วมงาน ณ ห้อง KAMOLTHIP 1 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ และแบบ Online ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565