กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

1 มิถุนายน 2565 158

"ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย"

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ระหว่าง สสว.  และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพื่อบรรลุผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ประกอบการ SME โดยพิธีลงนามดังกล่าว มีขึ้น ณ ห้องประชุม 5-01 ชั้น 5 กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565
โครงการอื่นๆ