กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมหรือสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

24 พฤษภาคม 2565 186

"ประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมหรือสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์"

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมหรือสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์” ระหว่าง สสว. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริหารโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ โดยมี ดร.อภิรดี ขาวเธียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสว. นางสาวลลนา เถกิงรัศมี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs (ฝนผ.) ทีมงาน ฝนผ. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท และผ่านระบบออนไลน์ รวมกว่า 70 คน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
โครงการอื่นๆ