กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565

18 เมษายน 2565 422

การประชุม ชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565

            รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565ซึ่งมี บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษา โดยในการประชุมได้ชี้แจงแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ฯ รวมทั้งมีการเสวนาชี้แจงมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อ     จัดจ้างภาครัฐ ฉบับปรับปรุงปี 2565 ภายใต้กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 โดยนายสมศักดิ์ ภู่สกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริม SME ผู้แทนจาก 24 หน่วยงาน และผู้ประกอบการ SME รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565