กรุณารอสักครู่
TH EN
 

The 4th ASEAN Task Force on ASEAN SME Service Centre Web Portal

2 พฤศจิกายน 2564 1,022

"The 4th ASEAN Task Force on ASEAN SME Service Centre Web Portal"

              นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานการประชุม The 4th ASEAN Task Force on ASEAN SME Service Centre Web Portal ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ ร่วมกับ นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สสว. และฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจากประเทศไทยและอาเซียน เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ ASEAN Access ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักด้านการส่งเสริม SME อาเซียนซึ่ง สสว. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ณ ห้องประชุม 1801 สสว. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
โครงการอื่นๆ