กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงการค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางสังคม

2 พฤศจิกายน 2564 1,009

"โครงการค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางสังคม"

              นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเข้าร่วมและกล่าวเปิดงาน Welcome keynote ใน “โครงการค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางสังคม” โดย สสว. ร่วมกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย และพันธมิตร เช่น UNDP, Google, SME D Bank เพื่อการค้นหาธุรกิจ MSME ที่มี สตรี  LGBTQIA+ ผู้พิการ หรือชนกลุ่มน้อยเป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนเกิน 51% ให้สามารถมีโอกาสเข้าเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย โดยกิจกรรมในวันนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team และจะมีการจัดอบรมเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ MSME เหล่านี้ ให้สามารถยกระดับเข้าร่วมเป็น Suppliers กับ บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่อื่นๆ ต่อไปด้วย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
โครงการอื่นๆ