กรุณารอสักครู่
TH EN
 

การประชุม The 3rd ASEAN Task Force on ASEAN SME Service Centre Web Portal

27 พฤษภาคม 2564 1,505

"การประชุม The 3rd ASEAN Task Force on ASEAN SME Service Centre Web Portal"

    นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานการประชุม The 3rd ASEAN Task Force on ASEAN SME Service Centre Web Portal ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ ร่วมกับ นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สสว. และ ฝรท. พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จากประเทศไทยและอาเซียน เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ ASEAN Access ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักด้านการส่งเสริม SME อาเซียนซึ่ง สสว. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ณ ห้องประชุม 1801 สสว. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
โครงการอื่นๆ