กรุณารอสักครู่
TH EN
 

การประชุม “ชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการภายใต้แผนบูรณาการ SME ปี 2563-2564”

20 เมษายน 2564 21,934

การประชุม “ชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการภายใต้แผนบูรณาการ SME ปี 2563-2564”

ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นประธานในการประชุม “ชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการภายใต้แผนบูรณาการ SME ปี 2563-2564” โดยมี บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการซึ่งมีการจัดประชุม “ชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการภายใต้แผนบูรณาการ SME ปี 2563-2564เพื่อชี้แจงแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกางและขนาดย่อมสู่สากล ปี 2563 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปี 2564 ให้กับผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ จำนวน 31 หน่วยงาน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 103 คน ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564