กรุณารอสักครู่
TH EN
 

แลกเปลี่ยนการตลาดวิถีใหม่ของ SME ภายหลัง COVID-19

1 เมษายน 2564 324

"แลกเปลี่ยนการตลาดวิถีใหม่ของ SME ภายหลัง COVID-19"

 

          ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.เป็นประธานการประชุม “Market Relandscaping after COVID-19 “ ซึ่งจัดโดย ฝนผ. เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนและรวบรวมข้อมูลในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดวิถีใหม่ของผู้ประกอบการ SME ภายหลัง COVID-19 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแนวทางการส่งเสริมด้านการตลาด ภายใต้แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) โดยมี ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รอง ผอ.สสว. และคณะผู้บริหาร สสว. ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ SME ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ กรรมการฯ ในคณะกรรมการบริหาร สสว. เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564