กรุณารอสักครู่
TH EN
 

THAI SME-GP @นนทบุรี

16 มีนาคม 2564 537

"THAI SME-GP @นนทบุรี"

 

          นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานประชุมเผยแพร่มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ “THAI SME-GP @นนทบุรี” ซึ่งมี ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวถึงมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในระบบ THAI SME-GP พร้อมด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการ SME ต้นแบบที่เติบโตจากตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการเสวนา “ตลาดภาครัฐ โอกาสใหม่สำหรับ SME ไทย” และผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด และสมาพันธ์ SME ไทย ร่วมเสนวนาแนวปฏิบัติภายใต้กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สสว. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 250 คน ซึ่งงานจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564