กรุณารอสักครู่
TH EN
 

แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ SME กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการปรับตัวรองรับ Next Normal

25 ธันวาคม 2563 74

"แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ SME กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
และการปรับตัวรองรับ Next Normal

 

       นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานการประชุมหารือ “แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ SME กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการปรับตัวรองรับ Next Normal” ซึ่ง สสว. จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสะท้อนปัญหา รวมถึงความต้องการรับความช่วยเหลือของภาคเอกชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนา SME กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมี ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สสว. ดร.อภิรดี ขาวเธียร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs และนางลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยงาน ณ สสว. ห้องประชุม 1801 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563