กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ส่งเสริมให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

6 ตุลาคม 2563 395

“ส่งเสริมให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ”

 

       นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งเสริมให้มีระบบนิเวศตลาดทุนที่เหมาะสมกับ SME เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ สสว. ที่มุ่งเน้น 3 เรื่อง ดังนี้ 1. การแสวงหาช่องทางการตลาดให้กับ SME เพื่อเร่งเพิ่มรายได้ ภายหลังวิกฤตโควิดคลี่คลาย 2. การลดค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมองค์ความรู้ให้ SME 3. การอำนวยความสะดวกเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำคัญที่จะช่วยเหลือ SME ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และกลับมาเข้มแข็งในอนาคต ณ ห้องวิภาวดี บอลลูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ฟรีเครดิต