กรุณารอสักครู่
TH EN
 

สสว. – จัดประชุมกลุ่มย่อยกับ SME เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

26 มิถุนายน 2562 789

สสว. – จัดประชุมกลุ่มย่อยกับ SME เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการส่งเสริม SME ต่อไป

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME จำนวน 25 ราย ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ในงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการส่งเสริม SME ต่อไป ทั้งนี้การประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้เป็นหนึ่งในการประชุมกลุ่มย่อยที่จะดำเนินการประชุมทั้งหมด 16 ครั้ง 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยมี บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานร่วมกับ สสว.

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong & Regular Level) จำนวน 25 ราย ในช่วงเช้า และโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME จำนวน 28 ราย ในช่วงบ่าย ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ในงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินโครงการส่งเสริม SME ต่อไป ทั้งนี้การประชุมกลุ่มย่อย 2 ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประชุมกลุ่มย่อยที่จะดำเนินการประชุมทั้งหมด 16 ครั้ง 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยมี บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานร่วมกับ สสว.