TH EN
 

"โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปี 2562

25 เมษายน 2562 402

 

"โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปี 2562"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปี 2562 ในงานแถลงข่าว โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปี 2562 โดย สสว. ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ร่วมกันดำเนินการ เพื่อพัฒนายกระดับผู้ประกอบการใหม่ให้เข้มแข็ง มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ และสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป ณ ชั้น G สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562Cached - Page : 6ece1a3f87f9a541e3288a6817b5d763    |    Create: 2019-08-18 15:36:42    |    Generated Time : 0.0005 sec