กรุณารอสักครู่
 

55th OECD WPSMEE

18 เมษายน 2562 355

"55th OECD WPSMEE"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วมการประชุม OECD's Working Party on SMEs and Entrepreneurship ครั้งที่ 55 (55th OECD WPSMEE) ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ เพื่อรับฟังกรณีศึกษา การแลกเปลี่ยน แผน นโยบาย และมาตรการต่างๆ จากประเทศสมาชิก OECD และประเทศที่เข้าร่วมการประชุมอื่นๆ เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ ในการช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs จากนานาประเทศ ณ สำนักงานใหญ่ OECD กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่
10-11 เมษายน 2562